DSpace Repository

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author BULUT, Süreyya
dc.contributor.author ERTEM, Gül
dc.contributor.author SEVİL, Ümran
dc.date.accessioned 2024-01-24T08:48:14Z
dc.date.available 2024-01-24T08:48:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13987
dc.description.abstract Giriş: Eleştirel düşünme, bir sorun ya da durum üzerine akıl yürüterek bir yargıya ulaşmak biçiminde özetlenebilir. Amaç: Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Veriler kişisel bilgi formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2005–2006 bahar döneminde eğitim gören Sağlık Yüksekokulu öğrencileri (N=195), örneklemini ise verilerin toplandığı gün okulda bulunan öğrenciler (n=118) oluşturmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %44.1’i 22-23 yaş grubundadır. Öğrencilerin annelerinin %63.6’sı, babalarının %53.4’ü ilk- orta okul mezunudur. Öğrencilerin %44.9’u yayın takip etmekte, % 85.6’sı TV izlemektedir. Öğrencilerin eleştirel düşünme ölçek puan ortalaması 211.03 ± 22.72 olarak bulunmuştur. Buna göre ise öğrencilerin çoğunluğunun (%90.7) eleştirel düşünme düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmada öğrencilerin okudukları sınıflara göre eleştirel düşünme düzeyi puan ortalamaları arsındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=6,779 P0,000 <0,05). Öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyi ile anne baba eğitimi, öğrencilerin yayın takip etme durumları, TV izleme durumları, gelir düzeyleri ve ailelerinin oturdukları yerleşim yerleri arasındaki ilişki incelendiğinde ise aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etkili Hemşirelik Dergisi tr_TR
dc.subject Eleştirel düşünme, Hemşirelik, hemşirelik öğrencisi tr_TR
dc.subject critical thinking, nursing, nursing student tr_TR
dc.title Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination Of Nursing Students' Level Of Critical Thinking tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account