DSpace Repository

ULUSAL BAĞIMSIZLIK SAVAŞI'NIN ÖRGÜTLENME AŞAMASINDA MELEK REŞİT HANIM VE FAALİYETLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author AYSAL, Necdet
dc.contributor.author DİNÇER, Hasan
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:57:35Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:57:35Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5049 NULL
dc.description.abstract Ulusların tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyan dönemlerin, önemli olayları tarihaynasına yansıtmanın yanında, o ulusu oluşturan fertlerin faaliyetlerinden mürekkep zenginbir tabloyu da gözler önüne serdiği kabul edilir.Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşmasıimzalanmış ve Türk toprakları işgal edilmişti. Türk tarihi açısından bir ölüm-kalımmücadelesinin cereyan ettiği bu dönem zengin bir olaylar, olgular, kişiler galerisidir. Bugaleride Saltanat-Hilafet savunucusunu, İngiliz işbirlikçisini, ABD mandası taraftarını,bölgesel kurtuluşu amaçlayan örgütleri, tam bağımsız ve yeni bir devlet uğrunda mücadeleedenleri görmek mümkündür. Ulusal Bağımsızlık Savaşı dönemi ile ilgili olarak varılacakbirçok hükümden biri kuşkusuz, yönelişi her ne olursa olsun her siyasal örgütlenme vemücadele biçiminde erkeklerin daha etkin olarak rol aldıklarıdır. Ancak, BağımsızlıkMücadelesi'nin bir halk hareketi olarak başladığı ve başarıya ulaştığı tezi kabul ediliyor ise,bu süreçte kadınların oynadığı rolü de belirginleştirmek bir gerekliliktir.Bu çalışmanın konusu olan Melek Reşit Hanım da Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nınörgütlenme evresi olarak kabul edilen 1919 yılı içinde, kuruluşuna ön ayak olduğu SivasAnadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti aracılığıyla ülkenin kurtuluşuna dolaylı amakesin bir katkı sunmuş kadınlardandır. Bu çalışma kapsamında, ülkenin kurtarılmasındakikatkıları çerçevesinde Cemiyet'in kuruluşu, amaçları, faaliyetleri ele alınacak ve bufaaliyetlerde Melek Reşit Hanım'ın merkezi bir rolü olduğu fikrinden hareketle O'nun,düşünce ve duygu dünyası aydınlatılmaya çalışılacaktır. Periods which is a turning point in the history of nations, mirror on the importantevents, as well as the activities of the individuals forming the nation, rich ink is considered tolay on a table in front of your eyes.At the end of the First World War Armistice Agreement signed on October, 30 1918and Turkish territories have been occupied . A life and death struggle took place in Turkishhistory of this period, a rich events, facts, contacts gallery. Sultanate-Khilafat defender,the British collaborationist, U.S. protectorates supporter of regional organizations seekingsalvation, fully independent and can be seen in those who fought for a new state in thisgallery. To be reached in relation to the National Independence War period is one of manyprovision of course, whatever the orientation of each political organization in the form offighting men, and they received a more effective role. However, when it started as a popularmovement and the independence struggle, succeeded in being accepted thesis, highlight therole women have played in this process is essential.Mrs. Melek Reşit which is the subject of this study in the National IndependenceWar, was recognized as organization phase in the year 1919. She was one of the womenwho became a leader indirectly but defınately, through the establishment of Sivas AnatolianWomen Defence of the Homeland Association the presented a decisive contribution tothe country's liberation. We enclose In this study, within the framework of the country'scontributions to the establishment of Society, objectives and activities to be addressed, inthese activities. Mrs. Melek Reşit had an active role, from the idea her world of thought andemotion will be illuminated. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Melek ReşitHanım, Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Mustafa Kemal Paşa.Sivas Anatolian Women Defence of the Homeland Association, Mrs. MelekReşit, The National Independence War, Mustafa Kemal Pasha. en_US
dc.title ULUSAL BAĞIMSIZLIK SAVAŞI'NIN ÖRGÜTLENME AŞAMASINDA MELEK REŞİT HANIM VE FAALİYETLERİ en_US
dc.title.alternative MRS. MELEK RESIT AND HER ACTIVITIES DURING THE ORGANIZATION STAGE OF NATIONAL INDEPENDENCE WAR en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account