DSpace Repository

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C7/S16-17 (2008)

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C7/S16-17 (2008)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Yıllık, rehber, takvim v.b. yayınlar, yıllar sonra ulaşılması çok zor olacak bilgilere yervermeleri nedeniyle araştırmalar için önemli birer kaynaktırlar. İçeriğindeki derlenmiş bilgive açıklamalar dönemin toplumsal, ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Ali Kemal, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşına başından sonuna kadar olumsuz bakmışbir kişi olarak, gerek gelmiş olduğu idari görevlerde, gerekse başyazarlığını yapmış olduğu"Peyam-ı Sabah" gazetesinde, düşünce ve eylemlere ...
 • Dursun, Soner (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Bu makalenin amacı 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonraki dönemdeTürkiye'nin güvenlik yaklaşımındaki değişimleri analiz etmektir. 1980'den önce yaşananterör olayları Türkiye'nin bekasını ciddi şekilde tehdit etmiştir. ...
 • Kayış, Yasin (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Türkiye hem dış hem de iç siyasi gelişmelerin etkisiyle 1945 yılında çok partili sistemegeçmiştir. 22 yıldır tek parti olarak iktidarını sürdüren CHP başlangıçta, meşru iradeyedayandığını ispatlamak amacıyla, kurulan ...
 • VURAL, MİTHAT KADRİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye'nin yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı ülkenin tepkisinibasın yansıtır. Bu dönemin bir bakıma nabzını yoklamak için basın en önemli kaynakniteliğindedir. Tan gazetesi II. Dünya Savaşı ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Özellikle 1955-1963 dönemi Kıbrıs yakın tarihi bağlamında araştırmaya değer birdönemdir. Grivas idaresindeki EOKA'nın adayı kan gölüne çevirdiği bu yıllarda KıbrıslıTürkler de kendilerini korumaya yönelik olarak Türk ...
 • Göktürk, Turgay Bülent (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  1791-1796 yıllarında ilk Megali İdea (Büyük Ülkü) haritasının yayınıyla birlikte,Kıbrıs'ı bir Yunan Adası durumuna getirerek, Yunanistan'la birleştirmek (Enosis) ulusalhedefi ile yaşayan Rumlar, bu amaçlarını gerçekleştirmeyi ...
 • Akbaş, İsmail (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Mustafa Kemal Atatürk çağdaş bir Türkiye kurmuştu. Bu cumhuriyet, laik bir demokrasiyiarzuluyordu. Atatürk'ün en büyük hedeflerinden birisi de, genç cumhuriyetidoğu toplumlarına tanıtmaktı. Afganistan'ın Türkiye'nin kurtuluş ...
 • İnce, Erdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Almanya ile savaş galibi devletler arasındaimzalanan Versailles Barış Antlaşması Alman ekonomisinde büyük bir sarsıntının yaşanmasınaneden oldu. Bu sarsıntıya 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ...
 • GÖZCÜ, ALEV (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sonrasında yıkılmış; Anadolu'da Mustafa KemalPaşa önderliğinde verilen büyük bir savaşla Türkler, sömürgeci ülkelere karşı bağımsızlıklarınıelde etmişlerdi. İmparatorluğun ardında bıraktığı ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada Cumhuriyetin yapılanma sürecinde (1920-1940) müzik eğitimiaraştırılmıştır. Araştırmayı geliştirecek ve destekleyecek kaynaklara ulaşılmış ve betimselbir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle dönemin ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda galipdevletler tarafından kurulmuştur. Cemiyetin amacı, savaş esnasında bozulan dünya düzenininyeniden oluşturulmasına ve devamına yardımcı olmak idi. ...
 • ADIYEKE, NURİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  1921 yılında, Selanik'te Yunanistan vatandaşı olan Müslümanlar için çok önemli bireser yayınlandı. Yeni asır matbaasında basılan bu eserde, Yunanistan'da yaşayan Müslüman-Türk azınlığı ilgilendiren kanunlar bir araya ...
 • ÖZDEMİR, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı'na hazırlıksız giren Osmanlıİmparatorluğu için savaşın sonu anlamını taşıyordu. Ateşkes; sadece savaşı bitirmeklekalmamış, bütün bir imparatorluğun yok olmasına neden olmuştur.Ateşkesin ...
 • Tekin, Saadet; Özkes, Sevilay (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  19. yüzyıldan itibaren Osmanlı hapishanelerinde insan sağlığına uygun olmayankoşulların düzeltilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bedene yönelik cezadan, zindandanhapishaneye geçiş bu dönemde gündeme gelmiş olup, dönemin ...
 • Çelik, Hacer (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada 1915 yılında uygulanan Ermeni tehciri ile 1918 yılında tehcirden geridönen Ermenilerin durumu incelenmektedir. Bilindiği gibi 1915 yılında Ermeni tehciri Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  XIX. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu'nun tedricen dünya ekonomisine eklemlendiğibir zamansallığı oluşturmuştu. Tanzimat Fermanı ile başlayan periyotta söz konusu eklemlenmeyisağlayan hukuki ve iktisadi dönüşümün temelleri ...
 • KERİMOĞLU, CANER (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Hüseyin Cahit Yalçın, Türk modernleşme hareketinin önemli simalarından biridir.Bu çalışmada Hüseyin Cahit'in dil ile ilgili görüşleri üzerinde durulmuştur. İlk olarak alfabetartışmalarındaki tutumu ele alınmış, ikinci ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Türk dilinin sadeleştirilmesi fikirleri Tanzimat Dönemi'nde ortaya çıkmıştır. Konu,Meşrutiyet Dönemi'nde iyice alevlenmiştir. Terimler, imla, alfabe, sözlük konuları gazete vedergilerde sık sık yer almaya başlamıştır. ...
 • Şen, Serdar (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008)
  Tarih bir bilim midir? Tarihsel yöntemin temel özellikleri neler olmalıdır? Bu sorularaverilen yanıtlar modern ve post-modern tarih anlayışlarını birbirinden ayırmaktadır.Modern tarih anlayışı, en azından teoride, tarih ...

View more