DSpace Repository

Browsing DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C6/S15 (2007) by Title

Browsing DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C6/S15 (2007) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  İkinci Dünya Savaşı ilki gibi insanlık açısından büyük bir felaketle sonuçlandı. Savaş sonrası ortaya çıkan her türlü kayıp bunun açık kanıtıydı. Bir ölçüde Birinci Dünya Savaşı'ndan geriye kalan çözümsüz sorunlar ikincisine ...
 • Mayak, Faysal (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Cumhuriyet Halk Partisi, 1923 yılından 1946 yılına kadar, Türkiye politik hayatında tek başına söz sahibi olmuş bir partidir. Kısa sürede ülke çapında yaygın bir teşkilat yapısı oluşturan parti, taşradaki mensuplarının ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Prof. Albert Gabriel yıllarca Türk sanatı ve kültürü üzerinde derin araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları bilim dünyasına tanıtmak için ciddi bir çaba göstermiştir. Uzun yıllar ülkemizde yaşanan Prof. Gabriel, ülkenin ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin pek çok anı yayınlanmıştır. Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan kişilerin yazdığı bu anıların her biri O'nun bilinmeyen yönlerine ışık tutmuştur.Burada tanıtımını yapacağımız ...
 • DENİZ, Önder (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Cumhuriyet Dönemi ÇalıÄ¢ma Hayatı, günümüz Türkiye‟sinin çalıÄ¢ma hayatının temelini oluÄ¢turur. Türk ÇalıÄ¢ma Hayatı da bu dönemde geliÄ¢ti ve profesyonel bir yapı kazandı. Osmanlı Devletinden kalan sınırlı ve çağ dıÄ¢ı ...
 • Güneş, Günver; Güneş, Müslime (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Halkevleri 1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermiÄ¢, yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuÄ¢ önemli kuruluÄ¢lardandır. Önemi ölçüsünde halkevleri pek çok araÄ¢tırmaya konu olmuÄ¢tur. 1932 yılında halkevlerinin ...
 • KARABULUT, Umut (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  1920'li yılların başında Ankara'da yeni ve ulusal bir hükümetin işbaşına gelişinin yarattığı coşku birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli gelişmelere yol açmıştır. Özellikle Dr. Refik Saydam'ın Sıhhiye Vekili ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Ergün Aybars ile Tarih ve Türkiye adlı kitap tüm yaşamını Kemalizm‟e (Atatürkçülük‟e) adamış Ergün Aybars‟ın öz-yaşam öyküsüdür. Ona göre, Kemalizm etik ve politik değerleri kapsayan bir yaşama biçimidir. Türkiye ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Ermeni sorunu uzun zamandır Türk dış politikasının önemli bir gündem maddesini oluşturmaktadır. Kökenleri Osmanlı Devleti'ne dayanan bu sorun Türkiye'yi uluslararası alanda ağır iddialarla karşı karşıya bırakmıştı. Bu ...
 • GÖKDEMİR, OKTAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  13 Eylül 1922'de baÄ¢layan Ä zmir Büyük Yangını tarihin en spekülatif olaylarından birisidir. Büyük Yangın, sadece tarihi bir olay değil aynı zamanda Türkiye'ye karÄ¢ı yürütülen bir politik kampanyadır. Yangından kimin ya ...
 • Mumyakmaz, Hatice (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  hareketinin dayandığı fikri temelleri, görüÄ¢ ve kararları halka yaymak; Ä stanbul basınının milli harekete ve milli birliğe karÄ¢ı yayınlarına cevap verebilmek üzere çıkarılmıÄ¢tır. Makalede, öncelikle Milli Mücadele'nin ...
 • Bozkurt, İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  II. Dünya SavaÄ¢ı‟nın bitiÄ¢inden hemen sonra, Türkiye‟nin dıÄ¢ politikasının ve Türk basınının gündemine yerleÄ¢en olay, Türkiye ile SSCB arasında yaÄ¢anan gerginliktir. 1925 yılında imzalanan ve 1945 yılında süresi ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Türkiye‟nin Kurtuluş Savaşı‟nı kazanmasının ardından büyük devletlerle 30 Ocak 1923 tarihinde İsviçre‟nin Lozan kentinde masa başında yaptığı anlaşma, Türkiye‟nin ve Yunanistan‟ın kaderini derinden etkilemiştir. ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı Devleti, 1914 yılında girmiş olduğu I. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile savaştan çekilmiştir. Savaşın sona ermesi ile birlikte İtilaf Devletlerinin işgalleri ...
 • Tayhani, İhsan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olan "Kemalizm", uzunca bir süredir içeride ve dışarıda tartışılmaktadır. Demokratik bir düzende, herhangi bir düşünce sistemi de kuşkusuz tartışılabilir ve tartışılmalıdır. Ancak, ...
 • Anzerlioğlu, Yonca (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Makalede, Ä kinci Dünya SavaÄ¢ının baÄ¢langıç yıllarında (1939-1941) Türkiye'nin iç ve dıÄ¢ siyasetindeki geliÄ¢melerin Ä ngiliz Büyük elçiliği yıllık raporlarına nasıl yansıdığı incelenmeye çalıÄ¢ılmaktadır. Bu bağlamda, ...
 • ÇAKMAK, FEVZİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Köy Enstitüleri Türk Eğitim sistemine özgü, dünya üzerinde baÄ¢ka bir örneği olmayan bir eğitim sistemidir. Türk Devrimini köye götürmeye yönelik ortaya konan bu sistem getirmiÄ¢ olduğu radikal değiÄ¢imlerle, daha baÄ¢langıçta ...
 • Tantay, Ayfer (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  ĠĢgal yıllarında Ä zmir halkı savaÄ¢ın olumsuz koÄ¢ullarının da etkisiyle pislik, açlık, kirli içme suları ve bilgisizlikten kaynaklanan sağlık sorunlarıyla mücadele etmiÄ¢tir. Bu durum Türkler için daha elimdi. Bir ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Turizmle birlikte Kuzey Kıbrıs ekonomisinin öncü sektörü olan üniversitelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yapmış olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik katkı, her geçen gün daha da kendini göstermektedir. ODTÜ'nün ...
 • Böke, Pelin (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007)
  Son Osmanlı Meclisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda resmen yenilmesinin ve Yunanlıların Mayıs 1919'da İzmir'i işgalinin ardından toplanmıştı. Hatta bazı mebuslar İzmir gibi işgal altındaki bölgelerden ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account