DSpace Repository

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitim Faaliyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author GÜRKAN, Zarif
dc.contributor.author ULUPINAR, Sevim
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:39:03Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:39:03Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4594 NULL
dc.description.abstract Giriş: Hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmalarında rutin uygulamalar, enfeksiyon kontrol ekibi ve bu ekibin anahtar üyesiolan enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin temel görevleri; sürveyans,eğitim, haberleşme ve rapor etmedir. Amaç: Bu çalışma, enfeksiyon kontrol hemşirelerinin katıldıkları ve uyguladıklarısürekli eğitim faaliyetlerini etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini İstanbulilindeki 50 ve daha fazla yatak kapasitesine sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan 115 enfeksiyon kontrolhemşiresi oluşturmuştur. Veriler; hemşirelerin sosyodemografik ve mesleki özellikleri, katıldıkları eğitim faaliyetleri ilekurumda uyguladıkları eğitim faaliyetlerini içeren 18 soruluk anket formu kullanılarak gündüz mesaisi içinde toplanmıştır.Verilerin analizinde, yüzdelik, frekans, ortalama, Pearson ki kare, Student t testi uygulanmıştır. Bulgular: Enfeksiyon kontrolhemşirelerinin %43.4'ünün bir yıldan beri enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalıştığı, yarısının lisans ve lisansüstü öğrenimgördüğü, %84'ünün hastane enfeksiyonlarına yönelik eğitim programına katıldığı, ancak %57.3'ünün aldığı eğitimleri yeterlibulmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin çoğunluğunun, kendilerini geliştirmek için bilimsel etkinliklere katıldığı; öğrenimdüzeyi yükseldikçe derneklere üyelik, kongre ve eğitim toplantılarına katılımın arttığı belirlenmiştir. Hemşirelerin çoğunluğu,kurumlarında yaptığı eğitimlerde sıklıkla anlatım yöntemi ve bilgisayar projeksiyonu kullandığını ve eğitim yaparkenzorlandığını (%63) ifade etmiştir. Sonuç: Hemşirelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe kurumda uyguladıkları eğitimlerdeyaşadıkları sorunlar azalmaktadır. Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak ve yaşadıklarıgüçlükleri azaltmak için eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi önerilmiştir. Background: Routine procedures for the prevention of hospital infections are performed by the infection control team and infection controlnurse having the key member of this team. The main tasks of the infection control nurse are surveillance, training, communication andreporting. Objectives: This study aims to investigate the factors influencing the ongoing educational activities that infection control nursesboth participate and perform. Methods: The sample of the study included 115 infection control nurses who worked in ≥50 bed capacitystate,university and private hospitals located in Istanbul. The data was collected using an 18-item questionnaire of infection control nurseson the socio-economical and occupational characteristics, training activities which they are attended and applicated in their hospitals. Thedata were collected by an 18-item questionnaire filled via interview. For the analysis of the data, percent, frequency, mean, Pearson chisquareand Students t-tests were used. Results: 43.4% of nurses worked for one year as an infection control nurses, half had completedbachelor of sciences or post-graduate education, 84% had attended to training programs on hospital infections, but 57.3 % were not satisfiedof their trainings. It has been reported that the majority of the nurses attended the scientific courses to improve themselves; and as theeducational level increased, the attendance to scientific activities and getting memberships in societies, congresses and educational meetingswere accelerated. Most of the nurses give trainings in their institutes by using some training techniques computer projections. Most 63% ofthe nurses have difficulty during training. Conclusion: As the educational level of the infection control nurses rises, problems regardingtrainings decrease. It is suggested that, in order to increase the quality of the training activities of the infection control nurses and to decreasethe difficulties continual, training programs should be improved and train-the- trainer activities should be redesigned. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Eğitim, Faaliyet.Infection control nurse, Training, Activity en_US
dc.title Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitim Faaliyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Investigation of the Factors Influencing the Infection Control Nurses' Educational Activities en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account