DSpace Repository

Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu'nun Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği

Show simple item record

dc.contributor.author İNCİRKUŞ, Kübra
dc.contributor.author NAHCİVAN, Nursen
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:38:57Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:38:57Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4592 NULL
dc.description.abstract Giriş ve Amaç: Bakım sonuçlarının değerlendirilmesi bakımın sürekli geliştirilmesi, objektif ve düzenli kayıtların sağlanması için önemlidir.Bu amaçla kullanılacak kısa ve uygulaması kolay araçlara gereksinim vardır. Bu araştırmanın amacı Kronik Bakım Modeli temel alınarakgeliştirilen "Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu'nun Türkçe'de geçerlik ve güvenirliğini belirlemekti. Yöntem:Metodolojik tipteki çalışmanın örneklemini amaçlı olarak seçilen kronik hastalıklı 300 birey oluşturdu. Glasgow ve arkadaşları tarafından 20maddeli ve 5 faktörlü yapıda geliştirilen ölçek, orijinal çalışmada yüksek iç tutarlığa (α= .93), test-tekrar test korelasyonuna (r = .58) sahiptir.Verilerin değerlendirilmesinde kapsam geçerlik indeksi, Cronbach alfa, test-tekrar test, madde toplam puan korelasyonu, açımlayıcı vedoğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Bulgular: Örneklemin çoğunluğu 40 yaş üstünde (%94.6), kadın (%71.8), ilkokul mezunu (%48.7),hipertansif (%52.7) ve diyabetli (%39.7) idi. Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi .85, Cronbach alfa katsayısı .91, madde toplam puankorelasyonları .46 ile .69 (p= .001) arasındaydı. Dört-sekiz haftalık test-tekrar test korelasyonu oldukça yüksekti (r=.93, p= .001). Faktöranalizleri ölçeğin beş faktörlü yapıda olduğunu gösterdi. Sonuç: Türkçe'ye uyarlanan Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu, kronik hastalığı olan bireylerin aldıkları sağlık bakım hizmetlerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir biraraçtır. Farklı kronik hastalığı olanlarda denenmesi ve bakım kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda kullanılması önerilir. Background and Objectives: Evaluating of care outcomes is important to improve care continuous, to provide objective and regularrecords. There is a need for brief, simple instrument used for this goal. The purpose of this study was to assess of the validty and reliability ofthe Turkish version of the Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) Survey based to Chronic Care Model. Methods: In thismethodological study, 300 patient having chronic illness were recruited purposively sampled. Consisting five factors, 20-item survey whichis developed by Glasgow et al. has high internal consistency (α = .93), test-retest reliability (r = .58) in original study. Content validityindex, Cronbach alpha, test-retest reliability, item total correlation, confirmatory and principal factor analysis were used to evaluation of data.Results: Most of the sample were; over 40 age (94.6%), women (71.8%), primary school graduate (48.7%), hypertensive (52.7%) anddiabetic (39.7%). Content Validity Index of instrument was .85. Alpha reliability was .91. Item-total correlations were between .46 and .69 (p= .001), During the course of 4-8 weeks test-retest reliability was high (r = .93, p = .001). Factor analysis yielded the survey consisting offive factors. Conclusion: Turkish version of the PACIC is a reliable and validated self-report instrument to assess chronic illness carereceived by patient with chronic illness. It is advised that further research would be needed to test the applicability to different groups withchronic conditions and to use in research to increase of quality of care. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Kronik Hastalık, Hemşirelik, Geçerlik, Güvenirlik, Türkçe PACIC.Chronic Illness, Nursing, Validity, Reliability, Turkish PACIC. en_US
dc.title Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu'nun Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği en_US
dc.title.alternative Validity and Reliability Study of Turkish Version of The Patient Assessment of Chronic Illness Care-Patient Form en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account