DSpace Repository

Hastaneye Yatan Çocuklarda Çevresel Sigara Dumanı Maruziyeti

Show simple item record

dc.contributor.author KARATAY, Gülnaz
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:38:53Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:38:53Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4591 NULL
dc.description.abstract Giriş: Çocukluk döneminde çevresel sigara dumanına maruz kalmak alt solunum yolu enfeksiyonları prevalansındaki artışla yakındanilişkilidir. Ancak bu konu toplum tarafından yeterince bilinmemektedir. Amaç: Bu çalışmada, solunum sistemi hastalıkları ve diğernedenlerle hastaneye yatışı yapılan çocuklarda ev ortamındaki çevresel sigara dumanı maruziyetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışmanın verileri, 20 Şubat-30 Mart 2009 tarihleri arasında, Kars İl Merkezinde bulunan Doğum veÇocuk Hastanesi ile Devlet Hastanesi'nde yatan 0-6 yaş arası çocukların annelerinden alınmıştır. Bu amaçla yarı yapılandırılmış soru formkullanılmış ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma kapsamında 158 bebek ve çocuğa ilişkin, annelerinifadelerine dayanılarak elde edilen veriler, SPSS 11.5 bilgisayar programı kullanılarak sayı, yüzdelik ve lojistik regresyon analizi yardımıyladeğerlendirilmiştir. Bulgular: Solunum sistemi sorunu olan çocukların annelerinin %14.1'inin gebelik, %12.9'unun emzirme döneminde,%9.4'ünün şu anda; diğer nedenlerle hastaneye yatışı yapılan çocukların annelerinin ise %9.6'sının gebelik, %12.3'ünün emzirmedöneminde, %11.0'ının şu anda sigara kullandığı saptanmıştır. Solunum sistemi sorunu olan çocukların annelerinin %60.0'ının, hastaneyediğer nedenlerle yatışı yapılan çocukların annelerinin ise %38.4'ünün gebeliğinde çevresel sigara dumanına maruz kaldığı görülmüştür.Solunum sistemi sorunu olan çocukların babalarının %65.9'unun sigara kullandığı ve %66.0'ının çocuğun yanında kullanmaya devam ettiği;diğer nedenlerle yatışı yapılan çocukların babalarının ise %52.1'inin sigara kullandığı ve %73.7'sinin çocuğun yanında kullanmaya devamettiği görülmüştür. Gebelikte çevresel sigara dumanı maruziyetinin, üç ve daha fazla kişinin sigara içtiği evlerde yaşamanın, anne-babalarınher ikisinin de sigara içmesinin bebek/çocuklarda solunum sistemi hastalıklarına yatkınlığı artırdığı görülmüştür. Sonuç: Çocuklarda çevreselsigara dumanı maruziyeti önemli bir sorundur ve solunum sistemi hastalıkları riskini artırmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda, sigara içenebevynlere birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında eğitim, danışmanlık gibi hemşirelik hizmetlerinin sunulmasıönerisinde bulunulmuştur. Background: Childhood exposure to environmental tobacco smoke is associated with an increased prevalence of lower airway infection.But the effect of environmental tobacco smoke in childhood on respiratory health isn't well known by community. Objective: The aim ofthe this study was to evaluate exposure to environmental cigarette smoke at home in children hospitalızed for respiratory system diseases andother disease states. Method: This is a descriptive study in which data are collected from the mothers of children between 0-6 years of ageadmitted to state and children's hospitals in the city center of Kars between February 20 and March 30, 2009. A semi-structured form andface to face interview technique was used to collect the data. Data acquired from the statements of the mothers of 158 infants and childrenwere evaluated using percentages and logistic regression analyses by using SPSS version 11.5 computer program. Results: It has beendetermined that 14.1% of the mothers of the children having problems in the respiratory system have smoked in pregnancy, 12.9% of themin breast-feeding period and 9.4% of them at the moment;9.6 % of the mothers of the children, whose hostitalization have been done becauseof other causes, have smoked in pregnancy, 12.3% of them in breast-feeding period and 11.0% of them at the moment. Among the mothersof children with respiratory system problems, 60.0% had been exposed to cigarette smoke during their pregnancy, while this percentage was38.4% among the mothers of children hospitalized for other reasons. It has been found that 65.9% of the fathers of the chidren havingproblems in the respiratory system have smoked an 66.0% of them have continued to smoke near their children; 52.1% of the fathers of thechildren, whose hostitalization have been done because of other causes, have smoked and 73.7% of them have continued to smoke near theirchildren. Environmental cigarette smoke exposure during pregnancy, living in houses with three or more smokers, both mother and fathersmoking were the factors that increased susaceptibility to respiratory system diseases in infants and children. Conclusion: Exposure of theinfants and children to environmental cigarette smoke especially in the fetal period, creates a risk for respiratory system diseases. Throughthese results, It has been proposed that providing nursing services as education, consultancy to smoker parents during the delivery ofprimary and secondary level health services. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Çocuk Sağlığı, Solunum Sistemi, Sigara, Çevresel Sigara Dumanı, Hemşirelik,Child Health, Respiratory System, Cigarette, Environmenal Tobacco Smoke, Nursing en_US
dc.title Hastaneye Yatan Çocuklarda Çevresel Sigara Dumanı Maruziyeti en_US
dc.title.alternative The Exposure to Envıronmental Cigarette Smoke in Children who Hospitalized en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account