DSpace Repository

Gebelikte Bulantı Kusma Sorunu Yaşama Durumu İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author METE, SAMİYE
dc.contributor.author Karataş , Tuğba
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:35:19Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:35:19Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4527 NULL
dc.description.abstract Giriş: Gebelik döneminde alınan sosyal destek gebeliğe uyum için önemlidir. Gebeliğe uyumu iyi olan kadınlarda bulantı kusmanın görülmeolasılığı daha azdır. Amaç: Çalışmanın amacı, gebelikte bulantı kusma (GBK) ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem:Çalışma 01.02.2010 - 31.03.2010 tarihleri arasında İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi GebePolikliniği'ne başvuran, 20 - 39 yaş arasındaki 20 - 24 haftalık 450 gebe ile yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Gebepolikliniklerinin her birinde günde ortalama 70 - 80 gebe muayene edilmektedir. Bu bilgi göz önünde bulundurularak polikliniğe başvuran veörneklem özelliğine uyan gebelere araştırmayla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Verilerin toplanması için Gebe Bilgi Formu, GebelikteBulantı Kusma Değerlendirme Formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde,ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin %71.1'inde GBK görülmüştür. Gebelikte bulantıkusmanın başlama zamanı ortalama olarak XÌ…:6.42 ± 2.690 hafta, bulantı-kusma süresi ortalama olarak XÌ…:9.98 ± 4.493 hafta bulunmuştur.Gebelerin bulantı-kusma şiddet puan ortalamaları ile aileden (r = .03, p = .476), arkadaştan (r = .02, p = .640) ve özel bir insan (r = -.00, p= .952) olmak üzere alt gruplardan algılanan sosyal destek düzeyi ile algılanan toplam sosyal destek düzeyi (r = .02, p = .668) arasındayapılan korelasyon analizinde istatistiksel ilişki bulunmamıştır.Sonuç: Algılanan sosyal destek ile GBK'nın şiddeti arasında ilişkibulunmamaktadır. Bulantı kusmanın nedenini araştırmaya yönelik olarak niteliksel çalışmalar yapılabilir Background: The social support which is provided in pregnancy is important for the maternal adaptation. The probability of nausea andvomiting in pregnant woman whose maternal adaptation is adequent is seen less. Objectives: The purpose of the study is to examine therelationship between social support and nause and vomiting in pregnancy. Methods: The study was conducted between the 1st February2010 and 31st March 2010 on 450 pregnant women, whose pregnancies were 20-24 week and among 20-39 years age admitted to theoutpatient clinic of the Hospital of Ege Doğumevi and Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Pregnancy Unit. The study was a descriptiveresearh. As a mean 70-80 pregnant women are examined in a day per pregnancy unit. In a view of this data, necessary explanation was toldpregnant women who applied to the pregnancy unit. To collect data, Pregnancy Information Tool, Nausea and Vomiting In PregnancyInstrument, NVPI) and Multidimensonal Scale of Perceived Social Support were used. To assess the data, percentage, mean and corelationanalysis were used. Results: Of the women who admitted to study 71.1% were seen nausea and vomiting in pregnancy. The mean beginningtime 6.42 ± 2.690 and mean nausea and vomiting time 9.98 ± 4.493 were found in this study. There were no associations between the themean scores of women's nasuea and vomiting severity and perceived social support by the subtitles' groups such as family (r = .03, p =.476), friend (r = .02, p = .640) and significant person (r = - .00, p=.952) and perceived total social support (r = .02, p = .668).Conclusion: Social support isn't the factor influencing nausea and vomiting in pregnancy. Furthermore qualitative research may be done tosearch of reasons of nausea and vomiting. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Gebelik, Gebelikte Bulantı Kusma, Sosyal Destek, Hemşirelik.Pregnant, Nausea and Vomiting In Pregnancy, Social Support, Nursing. en_US
dc.title Gebelikte Bulantı Kusma Sorunu Yaşama Durumu İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Relationship Between Social Support And Nausea And Vomiting Being In Pregnancy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account