DSpace Repository

Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları

Show simple item record

dc.contributor.author Ağca, Harun
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:07:56Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:07:56Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3856 NULL
dc.description.abstract AMAÇ: Bu çalışmada Tavşanlı Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmesi, bu mikroorganizmaların genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Kültürlerin tümü etken ve antibiyotik duyarlılıkları açısından irdelenmiştir. Bakterilerin tanımlanmasında çeşitli biyokimyasal testler ve BBL Crystal E/NF (Beckton Dickinson, ABD) sistemi kullanılmıştır.Antibiyotik duyarlılığı Müller-Hinton Agarda disk diffüzyon yöntemi ile CLSI kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. GSBL üretiminin araştırılması için çift disk sinerji yöntemi kullanılmıştır. BULGULAR: Klinik örneklerden izole edilen 426 E. coli ve 56 K. pneumoniae suşu çalışmaya dahil edilmiştir. E. coli ve K. pneumoniae suşları gönderildiği örnek türüne göre değerlendirildiğinde en fazla idrar örneğinden izole edildikleri görülmektedir. Bu bakterilerin en fazla duyarlı oldukları antibiyotiklerin imipenem, amikasin ve sulbaktam/sefoperazon oldukları belirlenmiştir.Duyarlılığın en düşük olduğu antibiyotik ise ampisilindir.GSBL üretim oranı E. coli'de %15, K. pneumoniae'de % 36 olarak tespit edilmiştir. SONUÇ: Tedavisi pahalı ve güç enfeksiyonlara neden olan, GSBL üreten E. coli, K. pneumoniae ve diğer Gram negatif enterik bakterilerin GSBL üretim oranları, her merkez tarafından izlenmeli, tedavide tercih edilen geniş spektrumlu beta laktam antibiyotikler dikkatlice kullanılmalı, yatan hastalar izole edilmeli, risk altındaki bölümlerinde sürveyans çalışması yapılmalıdır. OBJECTIVE: In this study it was aimed to investigate the antibiotic susceptibilities and extended spectrum beta lactamase production of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains isolated from miscellaneous clinical samples sent to Tavsanli State Hospital Microbiology Laboratory retrospectively. METHODS: Pathogenic bacteria isolated from respective cultures were identified and subsequently evaluated for antimicrobial susceptibility. For the identification of bacteria, various chemical tests and BBL Crystal E/NF (Beckton Dickinson, ABD) system was used. Antibiotic susceptibilities were investigated according to CLSI criteria on Mueller Hinton agar by disc diffusion method. Double disc synergy method was used to investigate extended spectrum beta lactamase (ESBL) production. RESULTS: 426 E. coli and 56 K. pneumoniae strains isolated from clinical samples were included in the study. E. coli and K. pneumoniae strains were mostly isolated from urine according to clinical samples.The most effective antibiotics against these bacteria were imipenem, amikacine and sulbactam/cefoperazone. The least susceptibility was against ampicillin. ESBL production rate was found to be 15% in E. coli and 36% K. pneumoniae. CONCLUSION: ESBL producing E. coli and K. pneumoniae, which are the reason of expensive therapy and difficulties in treatment of infections should be monitored for ESBL production ratios by all of the centers, extended spectrum beta lactam antibiotics should bu used carefully in treatment, hospitalized patients should be isolated and surveillance should be done in the units under risk. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz,Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, extended spectrum beta lactamase en_US
dc.title Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları en_US
dc.title.alternative Extended spectrum beta lactamase production and antibiotic susceptibilities of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account