DSpace Repository

Kronik Böbrek Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyi ile Glukoz, HbA1c, Lipid Profili, Vücut Kitle İndeksi ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki

Show simple item record

dc.contributor.author ŞENGÜL, Erkan
dc.contributor.author BİNNETOĞLU, Emine
dc.contributor.author YILMAZ, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:07:52Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:07:52Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3855 NULL
dc.description.abstract AMAÇ: Kronik böbrek hastalarında serum ürik asit düzeyi ile glukoz, HbA1c, lipid profili, vücut kitle indeksi ve kan basıncı arasındaki bir ilişkinin olup olmadığını incelemek. YÖNTEMLER: Çalışma, kronik böbrek hastalığı tanısı olan 55 ( 28 K, 27 E) hastada yapıldı. Hastaların biyokimyasal tetkikleri, 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi ve proteinüri tetkikleri incelendi. Sistolik ve diastolik kan basıncı ölçüldü. İstatistiksel analizler SPSS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak yapıldı. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. BULGULAR: Verilerin analizinde serum ürik asit düzeyi ile glukoz, HbA1c ve vücut kitle indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı (sırasıyla P=0.01, P<0.01 ve P=0.03). Alt grup analizlerinde, hiperürisemili hastalarda glukoz, HbA1c ve vücut kitle indeksi düzeyleri ürik asit düzeyi normal olan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla, P=0.02, P=0.02, P=0.04). HDL-kolesterol düzeyi ise hiperürisemili grupta daha düşük saptandı (P=0.02). Serum ürik asit düzeyi ile kan basıncı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. SONUÇ: Çalışmamız, kronik böbrek hastalarında serum ürik asit düzeyi ile glukoz, HbA1c ve vücut kitle indeksi arasındaki anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ancak, daha fazla sayıda hastada yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. OBJECTIVE: To investigate whether there is a relationship between serum uric acid and glucose, HbA1c, lipid profile, body mass index and blood pressure in patients with chronic kidney disease or not. METHODS: This study was performed in 55 (28 female, 27 male) patients with chronic kidney disease. Biochemical tests, 24 hour creatinine clearence and proteinuria were analysed. Systolic and diastolic blood pressures were measured. The statistical analysis was performed using SPSS version 15.0. P<0.05 was considered to be statistically significant. RESULTS: In data analysis, there were significant relationships between serum uric acid and glucose, HbA1c, and body mass index (P=0.01, P<0.01 and P=0.03, respectively). In subgroup analysis, it has been found that the level of glucose, HbA1c, and body mass index in hyperuricemic patients are significantly higher than in normouricemic patients (P=0.02, P=0.02, P=0.04, respectively). HDL-cholesterol level in hyperuricemic group is found to be higher than normouricemic group (P=0.02). There was no significant relation between serum uric acid and blood pressure. CONCLUSION: Our study suggests that serum uric acid level was significantly associated with glucose, HbA1c, and body mass index in chronic kidney disease. However, studies are needed in larger patients. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Ürik asit, glukoz, hipertansiyon, vücut kitle indeksi,Uric acid, glucose, hypertension, body mass index en_US
dc.title Kronik Böbrek Hastalarında Serum Ürik Asit Düzeyi ile Glukoz, HbA1c, Lipid Profili, Vücut Kitle İndeksi ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki en_US
dc.title.alternative The Relationship between Serum Uric Acid and Glucose, HbA1c, Lipid Profile, Body Mass Index and Blood Pressure in Patients with Chronic Kidney Disease en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account