DSpace Repository

Niğde İlindeki Tüketicilerin Sosyo – Demografik Özellikleri İle Organik Gıdalara İlişkin Tutum Ve Bireysel Değerleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author İNAL, M. Emin
dc.contributor.author ÇİÇEK, Recep
dc.contributor.author AKIN, Murat
dc.contributor.author TOKSARI, Murat
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:15:01Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:15:01Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5311 NULL
dc.description.abstract Tüketicilerin sosyo – demografik özellikleri ile organik gıdalara ilişkin tutumlarıve bireysel değerler arasındaki farklılığın incelenmesi araştırmanın amacınıoluşturmaktadır. Çalışma kuramsal olarak, Schwartz (1992) tarafından ortaya konulan vetemel olarak 10 yaşam değerinden oluşan değerler teorisi içerisindeki “evrenselcilik” ve“iyilikseverlik” değerlerinin, organik gıda satın alan tüketiciler açısından incelenmesinedayanmaktadır. Daha önce geliştirilen ölçeklere dayanarak hazırlanmış bir anket formuNiğde ilinde 500 katılımcıya yöneltilmiştir. Sonuçlar SPSS 13 paket programı aracılığı ileçeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmada da görülmüştür ki, 40 yaş altı, gelirseviyesi 1000 YTL üzerinde olan, bir ya da iki çocuklu aileler ve özellikle bu grupta yeralan Kadınlar organik gıda konusunda diğer sosyo demografik özelliklere sahip gruplaragöre daha duyarlıdırlar. Organik gıdaya yönelik olumlu imaj sahibi bireylerin çevreyeduyarlı, kendiyle barışık, doğayla bütünlük içerisinde olmak isteyen değerlere sahipoldukları görülmüştür. Ayrıca, bu bireylerin hoşgörülü, manevi değerlere sahip,yardımsever, sorumluluk sahibi ve güzelliklerle dolu bir dünya isteyen bireylerin olduğusonucuna ulaşılmıştır.The aim of this study is to examine customers' attitude towards organic foods, andtheir relationship with demographic and individual values. The study is based onexamination from the customers' perspective of “universalism” and “goodness” which oneamong the values of the value theory, consist of 10 life – value as developed Schwartz. Aquestionnaire was applied to 500 participants. The data gathered by questionnaire wereanalyzed by SPSS program. The research has shown those families under 40 years old, with1 or 2 children and over 1000 NTL and especially women with these characteristic aremore sensitive toward organic foods than other socio – demographic groups. Individuals,who are positive toward organic food, are sensitive to environment, self reconciled andhold values friendly to the nature. Moreover these individuals are also tolerant, idealisticcharitable, responsible and wish a peaceful and beautiful world. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Values; Organic Food; Attitude.Değerler; Organik Gıda; Tutumlar en_US
dc.title Niğde İlindeki Tüketicilerin Sosyo – Demografik Özellikleri İle Organik Gıdalara İlişkin Tutum Ve Bireysel Değerleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative A RESEARCH FOR THE EXAMINATION OF THE DIFFERENCES IN en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account