DSpace Repository

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUKLUĞU DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Show simple item record

dc.contributor.author ZORBAZ, Kemal Zeki
dc.contributor.author ÖZBAY, Murat
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:53:24Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:53:24Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5132 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmada, ilköğretim okulları ikinci kademe (6,7, 8.sınıf) öğrencilerinin yazma tutukluğu düzeyleri çeşitli değişkenlere göre tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Mamak, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerindeki üç ilköğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim görmekte olan 450 öğrenci oluşturmuştur. Yazma tutukluğunu ölçmek amacıyla Rose (1981) tarafından geliştirilmiş olan Yazma Tutukluğu Ölçeği'nin tutukluğu ölçen maddeleri Türkçeye uyarlanmış ve bunlara bir madde daha eklenerek kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda bu maddelerin, toplam varyansın yaklaşık % 43'ünü açıklayan tek bir faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ,84 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları şunlardır: İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin % 5'inde yazılı anlatım çalışmaları esnasında hemen her zaman ya da sıklıkla yazma tutukluğu olmaktadır. Öğrencilerin önemli bir kısmında (% 60) bazen ya da ara sıra da olsa yazma tutukluğu görülmektedir. Türkçe dersi başarısı yükseldikçe yazma tutukluğunun azaldığı tespit edilmiştir. Evine düzenli dergi giren öğrencilerin daha az yazma tutukluğu yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca günlük tutmanın da yazma tutukluğunu azalttığı tespit edilmiştir. This research tries to determine writer's block levels of middle schools students (6, 7, 8. grade) according to various variables. The research was conducted with 450 secondary school students in Ankara (Mamak, Yenimahalle, and Çankaya districts). Blocking items of Writer's Block Questionnaire developed by Rose (1981) were adapted to Turkish and they were used through adding another item to them. Principal component analysis rotated to varimax rotation was used for purpose of obtaining evidence for validity estimates. According to the results of factor analysis, it was found that blocking items comprises of one factor explaining 43 % of the total variance. The estimated reliability of the scale scores by using Cronbach alpha was ,84. Results of this study are as follows: 5 % of middle school students almost always or often experience writer's block while doing written expression practices. A significant part of the students (60 %) goes through writer's block, though from time to time. It was determined that writer's block decreases Turkish course success increase. Students having regular journals in their houses have less writer's block. Diary writing has less writer's block likewise. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Writer's block, writing, writing skills.Yazma tutukluğu, yazılı anlatım, yazma becerisi. en_US
dc.title İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA TUTUKLUĞU DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME en_US
dc.title.alternative AN EVALUATION ABOUT SECONDARY SCHOOL STUDENTS' WRITER'S BLOCK LEVELS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account