DSpace Repository

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C8/S18-19 (2009)

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C8/S18-19 (2009)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Kuva-yı Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ve örgütlenmesinde çok önemli birrol oynamıştır. Bu nedenle, Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili yıldönümleri kutlanan diğerönemli olaylar gibi, Kuva-yı Milliye örgütlerinin ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türk devrimi tarihi sürecini geniş kitlelere anlatmayı amaçlayan Doç. Dr. KemalArı'nın Kitabı bu süreçte karşımıza çıkan devlet, ulus, imparatorluk, monarşi ve cumhuriyetgibi kimi temel kavramları irdelemiştir. Kitap, Kant, ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Bir yanda kaderci, geleneksel ve var olanla yetinen, eskiyen sistemi yenisiyledeğiştirmek yerine, eldekini gerektiği kadar değiştirerek koruyan, statükocu Doğu toplumu...Diğer yanda insan merkezli, akıl ve bilime önem ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  X7I. yüzyıl sonlarına doğru ideolojik anlamda ortaya çıkan milliyetçilik olgusugünümüze gelene dek oldukça önemli gelişmelere neden olmuştur. Süreç içerisinde çokuluslu imparatorlukların yıkılmasına ve yerlerine ulusal ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  İkinci Meşrutiyet, siyasetin yeniden şekillendiği, siyasal partilerin, cemiyetlerin vebasının çeşitliliğinin arttığı, seçimler ve daha birçok alandaki yeniliklerle Türk siyasal hayatınınönemli bir kesitini oluşturmaktadır. ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Burada tanıtımı yapılacak olan eser, II. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na kadar olandönemde İttihat-Terakki'nin Rumlarla olan ilişkilerini ele almaktadır. Bu ilişkiler bağlamında1908, 1912 ve 1914 seçimlerinde Rumların ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Kadın temasını işleyen kitaplardan bir tanesi de Dr. Leyla Kırkpınar'ın "Türkiye'deToplumsal Değişim ve Kadın" isimli çalışmasıdır. Toplumsal değişme kuramı içinde kadın konusununele alındığı bu kitapta, Türkiye'de kadın ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
 • Ulusan, Şayan (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Şark kelimesi Doğu'yu ifade etmekle birlikte "Şark Meselesi" kavramı doğrudanBatılılar nezdinde Osmanlı Devleti'ni ifade etmektedir. 1815 yılı itibariyle ortaya çıkan ŞarkMeselesi, Osmanlı Devleti'nin tamamen ortadan ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Osmanlı dönemindeki olumsuz ekonomik yapı göz önünde bulundurularak, TürkiyeCumhuriyeti ekonomide korumacı politika izlemiş, dış ticarete sınırlamalar getirerekkendi kendine yeterli bir politika geliştirmeye çalışmıştır. ...
 • KESER, Ulvi (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türkiye her ne kadar İkinci Dünya Savaşı'na fiilen iştirak etmemiş olsa da savaşınbütün sıkıntılarını yakından görür. Özellikle büyük devletlerin Türkiye'yi savaşa sokmagayretleri yanında ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntılar ...
 • (YİĞİT) YÜKSEL, Dilek (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Kıbrıs adası jeo-stratejik konumu nedeniyle bölgesinde büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle tarih boyunca mücadelelerin odağı olmuştur. Yüzyıllarca Türk egemenliğindeyaşamış olan adanın Türkiye için önemi ise hem güvenlik ...
 • Böke, Pelin (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  19.yüzyıl savaşlar ve salgın hastalıklarla geçmiştir. Tüm dünya devletlerini etkisialtına alan bu felaketlerden Osmanlı Devleti de nasibini almış, bu salgınlarla yapılan mücadelenindışında kalmamış, kalamamıştır. Nitekim ...
 • Bozkurt, Birgül; Bozkurt, İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türkiye'de Harf Devrimi'nin gerçekleşmesi sonrasında öncelikli hedef en kısa süredeen çok sayıda vatandaşa yeni harfleri öğretebilmek olmuştur. Bu amaçla 1 Ocak 1929'danbaşlayarak Millet Mektepleri ülkenin birçok bölgesinde ...
 • Özlü, Hüsnü (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Milli Mücadeleyi cephe gerisinden destekleyen, malzeme ve moral bakımındantakviye eden en önemli yörelerden biri de, Kastamonu yöresidir. Bölgede Kuvayı Milliyeruhunu canlandırmak ve cephe desteğini artırmak amacıyla yöre ...
 • Pancar, Emine (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Mondros Mütarekesinin 30 Ekim 1918'de imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri,Anadolu'da ki işgalleri için gerekli olan meşru zemini hazırlamış oldular. İtilaf Devletleri ParisBarış Konferansında yapılan görüşmeler sonucu, ...
 • VURAL, MİTHAT KADRİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Türkiye'de Turancılığı savunan siyasal akımların II. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarındayaşanan Türk-Alman yakınlaşmasından yararlanarak fikirlerini kamuoyunda etkili birşekilde yaymaya çalıştıkları görülür. Ancak ilerleyen ...
 • Kerimoğlu, Hasan Taner (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Bu makalede II. Meşrutiyet döneminde yayımlanan Hukuk-ı Umumiye gazetesi,tanıtılmaktadır. II. Abdülhamit yönetimin yıkılmasından ve "hürriyet"in ilanından sonrabasın, iktidarın faaliyetlerini denetleyen bir güç olarak ...
 • AYSEVENER, KUBİLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
  Yirminci yüzyılın tarih düşüncesinin ana hatları, insanlık tarihi içinde, uzun birzaman dilimi içinde belirlenmiştir. Bugünkü tarihsel bakış açılarımızın temel kavram vesimgeleri, Mezopotamya'dan Mısır'a, Antik Yunan'dan ...