DSpace Repository

Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Show simple item record

dc.contributor.author GÖKDUMAN, Mine
dc.contributor.author AKDOLUN BALKAYA, Nevin
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:37:43Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:37:43Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4570 NULL
dc.description.abstract Giriş: Bebeklerin ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslenmesi halen istenilen düzeyde değildir. Anneler sütlerinin yetmediği ve bebeklerinindoymadığı düşüncesiyle çeşitli geleneksel uygulamalara ve sıklıkla bitkisel çaylara başvurmaktadırlar. Amaç: Araştırma, 0-6 aylık bebeğiolan annelerin sütlerini artırmaya yönelik bitkisel çay kullanma durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: ÖrneklemiKütahya ili belediye sınırları içindeki Merkez Sağlık Ocakları'na kayıtlı 216 anne oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanansoru formu kullanılarak, görüşme sırasında soru-cevap yöntemiyle toplanmıştır. Veriler yüzdelik Ki-kare ve Fisher Kesin Ki-kare testiyledeğerlendirilmiştir. Bulgular: Yaş ortalaması 26.85 ± 4.87 olan annelerin %89.4'ü ev hanımı, %53.2'si ilkokul mezunu ve %45.8'i düşükgelirlidir. Annelerin %65'i bebeklerini ilk altı ayda sadece anne sütüyle beslemiş, %22.2'si emzirme ve anne sütünü artırıcıuygulamalar/önlemler konusunda eğitim almışlardır. Annelerin %30.1'i anne sütünü artırmak için bitkisel çay (genellikle rezene çayı,%76.9) kullanmış ve bunların %57'si kullandıkları çayın sütlerini artırdığını belirtmişlerdir. Annelerin eğitim düzeyi, çalışma durumu,doğumu izleyen ilk günlerde ek gıda verme ve sütlerinin yeterliliğine ilişkin düşünceleri bitkisel çay kullanmalarında etkili bulunmuştur(p < .05).Sonuç: Anneler sütlerini artırmak için bitkisel çay kullanımını önemsemektedirler. Bitkisel çay kullanımında bazı anne özellikleri ilebebekleri besleme özellikleri etkilidir. Ebe/hemşirelerin bunları değerlendirmeleri ve eğitimde annelerin bireysel ve kültürel özelliklerinidikkate almaları önemli olacaktır. Background: The rate of exclusive breastfeeding of newborns during the first six months is still not high enough. Mothers use varioustraditional methods to increase their breast milk because they thoughts that their milk is insufficient and babies are not satiated.Objectives: This study aimed to determine the use of herbal tea to increase breast milk supply and factors influencing it among mothers withinfants of 0-6 months. Methods: The study sample consisted of 216 mothers registered at Public Health Care Centers in Kütahya. Data werecollected via a questionnaire developed by researchers in accordance with literature. Data were collected by question-answer method duringface-to-face interviews. Descriptive statistics, Chi-square, and Fisher's Exact Chi-square tests were used in data analysis. Results: The meanage of mothers was 26.85 ± 4.87, 89.4% were housewives, 53.2% were primary school graduates, 45.8% had low income and 94.9% hadsocial security. 65% of mothers fed their babies only with breast milk in their first six months. 22.2% of them were trained aboutbreastfeeding and practices/measures to increase breast milk. For this, 30.1% of mothers used herbal tea (generally fennel tea 76.9%). 57% ofwomen using herbal tea told that the tea they consumed increased their breast milk supply. Mothers' education level, working status, givingadditional foods in early postpartum period and thoughts about the sufficiency of their breast milk were found to be effective on their use ofherbal teas (p < .05). Conclusion: This study showed that mothers pay attention to the use of herbal teas to improve their breast milk supply,and that certain characteristics of mothers, the type of their feeding of babies and their thoughts about sufficiency of their breast milk areeffective on their use of herbal teas. Thus, it would be important that nurses and midwifes should evaluate these practices and should keepthe individual and cultural characteristics of mothers during their educations in mind. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Doğum Sonrası Dönem, Anne Sütü, Bitki Çayı Kullanımı, Etkileyen Faktörler.Postpartum Period, Breast Milk, Herbal Tea, Influencing Factors en_US
dc.title Anne Sütünü Artırmaya Yönelik Bitkisel Çay Kullanımı ve Etkileyen Faktörler en_US
dc.title.alternative The Use of Herbal Tea to Increase Breast Milk and Influencing Factors en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account