DSpace Repository

Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author AYDIN, Burç
dc.contributor.author GELAL, AYŞE
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:08:41Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:08:41Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3869 NULL
dc.description.abstract Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuzşekilde reçete edilmekte, dağıtılmakta ya da satılmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı,"hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayandozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ilekullanmaları" olarak tanımlanmıştır. Akılcı ilaç kullanımı basamakları; doğru tanınınkonması, prognozun belirlenmesi, tedavi amaçlarının saptanması, tedavi seçenekleriningözden geçirilmesi, uygun tedavinin seçimi, gerekli ise reçetenin doğrubiçimde yazımı ve takiptir. Tüm bu süreçte ilaç dışı tedavi seçeneklerinin dikkate alınması,ilaçlar için etkililik, uygunluk, güvenlilik ve maliyet analizinin yapılması,risklerin en aza indirilmesi, doğru bilgilendirme ve hasta katılımının sağlanmasıesastır. Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmada yasal önlemler, doğru bilgiye erişim veeğitim, başta gelen araçlardır. Bu konuda dünyada ve Türkiye'de belli bir yol alınsa dailaçların kullanım sorunları devam etmektedir. Akılcı ilaç kullanmı bilincininaşılanması için örgün ve yaygın eğitim olanakları kullanılmaya ve geliştirilmeyedevam edilmelidir. Eğitim yanında, kazanılan tutum ve davranışların korunması vedesteklenmesi için gerekli idari düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. İlaç politikaları buyönde şekilllendirilmelidir. İlaçlardan beklenen faydalara ulaşılması bu sayedemümkün olabilir. World Health Organization estimates that more than half of all medicines areinappropriately prescribed, dispensed, or sold. Rational drug use requires that"patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meettheir own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowestcost to them and their community". Steps for rational drug use are diagnosingcorrectly, determining prognosis, defining treatment goals, considering treatmentoptions, choosing appropriate treatment, prescribing correctly if necessary, andfollowing up the patient. During this process, considering treatment options other thandrugs; analyzing drugs for efficacy, suitability, safety, and cost; minimizing risks;correct informing; and ensuring patient involvement are essential. Legislative actions,access to correct information, and education are central tools for promoting rational drug use. Drug use problems continue despite important advancements in Turkey andthe world. Formal and non-formal education should be continually used and improvedto promote rational drug use awareness. Beside education, necessary legislativemeasures must be taken to protect and support acquired attitudes and behaviours.Drug policies should be shaped accordingly. By this way, it could be possible toachieve the expected benefits of drugs. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Rational drug use, medical education, clinical pharmacology,Akılcı ilaç kullanımı, tıp eğitimi, klinik farmakoloji en_US
dc.title Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü en_US
dc.title.alternative RATIONAL DRUG USE: PROMOTION AND THE ROLE OF MEDICAL EDUCATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account