DSpace Repository

Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi

Show simple item record

dc.contributor.author KATGI, ABDULLAH
dc.contributor.author OLGUN, AYBÜKE
dc.contributor.author KAHRAMAN, SELDA
dc.contributor.author PİŞKİN, ÖZDEN
dc.contributor.author ÖZCAN, MEHMET ALİ
dc.contributor.author ÖZSAN, GÜNER HAYRİ
dc.contributor.author DEMİRKAN, FATİH
dc.contributor.author ÜNDAR, BÜLENT
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:08:23Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:08:23Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3864 NULL
dc.description.abstract Amaç: Folliküler lenfoma, ikinci en sık görülen lenfoma türü olup, bütün non hodgkinlenfomaların %20-25'ini, yavaş seyirli (indolen) lenfomaların ise %70'ini oluşturur.Ortalama yaşam beklentisi yaklaşık 10 yıldır. Fakat beklenen yaşam süresi monoklonalantikorların keşfi ile uzamıştır.Yöntemler: Bu çalışmada, folliküler lenfomalı 28 hastanın klinikopatolojik özellikleri,tedavi modaliteleri ve yanıt oranları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Hastaların %39,3'ünde B semptomları ve %35,7'sinde kemik iliği tutulumumevcuttu. FLIPI skorlarına göre hastaların %37,5'i düşük, %21,4'ü orta ve %39,3'ü iseyüksek risk grubundaydı. Hastaların %32,1'i hastalığın erken evrelerinde idi.Hastaların %46,4'inde evre 1 ve %14,3'ünde evre 3 patolojik hastalık mevcuttu. %78,6hasta kemoterapi almıştı ve en çok kullanılan rejim de CVP (%53,6) idi. %14,3 hastadaradyoterapi uygulanmış ve hastaların %7,1' i tedavisiz izlenmişti. 9 hastada rituksimabilk sırada kullanılmış, 5 hastada ise ilk nükste kemoterapi ile birlikte uygulanmıştı. İlksıra kemoterapi sonrası; toplam remisyon oranı %74 olmakla birlikte hastaların%46,4'ünde tam yanıt, %25'inde ise kısmi yanıt gözlendi. Ortanca izlem süresi 32,8 ay(5-101 ay) ve ortanca hastalıksız sağ kalım 22,5 aydı (1-67 ay).Sonuç: Çalışmamızın sonuçları doğrultusunda, folliküler lenfomada başlangıçtedavisinde rituksimablı kemoterapi rejimleri ve remisyon sağlanan olgularda idamerituksimab tedavisinin akılcı bir hasta yönetimi olduğunu düşünmekteyiz. Objectıve: Follicular lymphoma is the second most common lymphoma comprising20-25% of all non hodgkin lymphomas and 70% of low grade lymphomas.Mediansurvival is around 10 years but survival rates were improved since the discovery ofmonoclonal antibodies.Methods: In this study, the clinicopathological features, the treatment modalities andthe response rates of 28 patients with follicular lymphoma were retrospectivelyanalyzed.Results: 39.3% of patients had b symptoms and the bone marrow involvement rate was35.7%. FLIPI scores; 35.7% of patients were in low risk group, 21.4% were in intermedi ate risk group and 39.3% were in high risk group. 32.1% of patiens were in early stagesof disease. 46.4% of patients had grade 1 and 14.3% had grade 3 pathologicdisease.78.6% of patients were treated with chemotherapy and the leading regimenwas CVP (53.6%) 14.3% of patients were treated with radiotherapy and 7.1% of patientswere followed without treatment.9 patients had rituximab as a firstline therapy and 5patients had rituximab after first relapse with adjunct to the chemotherapy. 4 patientshad rituximab as a maintanence therapy after remission. After firstline chemotherapy,with a total remission rate of 71.4,46.4% of patients had complete remission and 25%had partial remission.Median follow up time was 32.8 months (5-101 months) andmedian disease free survival was 22.5 months (1-67 months).Conclusion: We may conclude that the combination of rituximab with the firstlinetherapies and maintanence of rituximab after the first response is a rational way ofmanagement of follicular lymphoma with regard to the analysis of data obtained fromthis study. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Folliküler lenfoma, immünoterapi, tek merkez, retrospektif analiz;Follicular lymphoma, immunotherapy, single center, retrospective analysis en_US
dc.title Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi en_US
dc.title.alternative SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account