DSpace Repository

Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde İş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author ERGÖR, OSMAN ALPARSLAN
dc.contributor.author ERGÖR, GÜL
dc.contributor.author AKVARDAR, YILDIZ
dc.contributor.author DEMİRAL, YÜCEL
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:19:24Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:19:24Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2991 NULL
dc.description.abstract Doktorlarda depresyon, intihar ve madde kullanımı riski yüksektir. İş doyumu ve stres gibipsikososyal etmenlerin mental sağlık üzerine etkileri olduğu bilinmektedir.Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite hastanesinde çalışan hekimlerde depresyon veanksiyete düzeylerinin belirlenmesi ve iş doyumunun etkisinin incelenmesidir.Yöntem: Çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde çalışan ve sistematikörnek seçme yöntemi ile seçilen 300 hekime anket dağıtıldı, 153 hekimden yanıt alındı (%51,0). Sosyo-demografik ve çalışma yaşamı ile ilgili soruların sorulduğu, kapalı zarflardadağıtılan ve iki hafta sonra toplanan ankette depresyon ve anksiyete ölçümünde HastaneAnksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanıldı. İş doyumunu değerlendirmek üzere tek bir soruile 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istendi ve işaretlenen puanlara göre iş doyumudüşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırıldı.Bulgular: Yüksek anksiyete ve depresyon görülme sıklığı sırasıyla %18,9 ve 27,4\'tür. İşdoyumu ve anksiyete arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0,239). İş doyumu düşükolanlarda, cerrahi bilimlerde çalışanlarda ve asistan konumunda çalışanlarda depresyondüzeyi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,0001).Sonuç: Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri yüksek bulunmuştur. İş doyumu vedepresyon arasında ilişki saptanmıştır. Hekimlerin iş doyumları mental sağlıkları, kurumlarıve hastaları için önemlidir. İş doyumu bireysel bir sorun olarak değil kurumsal olarakdeğerlendirilmeli; izlem sistemi oluşturularak ileriye yönelik ve girişimsel çalışmalara olanaksağlanmalıdır.Studies have shown that physicians have an increased risk of mental health problemsincluding depression, suicide and substance abuse. Job satisfaction and job stress mightaffect physicians mental well being.Objective: The aim of this study was to determine the level of anxiety and depression ofmedical doctors working in a university hospital and whether job satisfaction has an impacton level of anxiety and depression.Methods: The study was completed with 153 physicians those systematically selectedfrom university medical faculty. The response rate was 51,0%. Hospital Anxiety andDepression Scale was used to measure anxiety and depression. The study group was ratedtheir job satisfaction by a continuous scale ranged one to ten. Then tertiles were calculatedin order to categorize the job satisfaction as low, modest and high.Results: Anxiety prevalence wasfound to be 18.9% and depressionwas 27.4%. Job satisfaction did notalter the anxiety levels (p=0.239).Depression were significantly higher inthe least job satisfied physicians (p<0.0001).Conclusion: Job satisfaction is an important issue for physicians\' mental well-being, theirinstitution and patients. Hence it should be considered not as an individual problem but asan organisational one. Surveillence systems should be established which allow follow-upand interventional studies. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Job satisfaction, healthcare workers, depression, anxietyİş doyumu, sağlık çalışanları, depresyon, anksiyete en_US
dc.title Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde İş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi en_US
dc.title.alternative THE IMPACT OF JOB SATISFACTION ON ANXIETY AND DEPRESSION LEVELS AMONG UNIVERSTY PHYSICIANS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account