DSpace Repository

Palynofacies analyses of coal bearing sediments in the Çanakkale-Çan basin (NW Turkey)

Show simple item record

dc.contributor.author Oskay, Rıza Görkem
dc.date.accessioned 2015-11-20T13:16:01Z NULL
dc.date.available 2015-11-20T13:16:01Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/8213 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada, Biga yarımadasındaki en önemli kömür havzası olan Çanakkale-Çan havzasındaki kömür içerikli Miyosen yaşlı tortulların palinofasiyes analizlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çan havzasında yapılan üç adet sondajdan derlenen karot örneklerinin fasiyesi, ortam enerjisi, redoks koşulları ve paleoortamını bulunması amacıyla palinofasiyes analizleri yapılmıştır. Palinofasiyes analizleri için palinolojik kerojen kategorileri sayılmıştır ve beş tip palinolojik kerojen tanımlanmıştır. Bunlar; amorf organik madde (AOM), opak eşboyutlu phytoklast, opak lat phytoklast, saydam phytoklast ve palinomorftur. Örneklerin derlendiği sedimanter istifler zengin palinolojik içerik sunmuşlardır. Kuyulardaki sedimanter istiflerin alt kısımları, ortaç bir yoğunlukla phytoklast grubunu içermektedir. AOM grubunun sedimanter istifinin üstü kısımlarına doğru yoğunluğu artmaktadır ve en baskın olmaktadır. Palinomorf grubu ise üst kısımlara doğru belirgin bir artış sunmaktadır. Palinolojik kerojen tiplerinin yoğunluğu, içeriği ve dağılımı ve sayısal analiz sonuçlarına dayanılarak dört adet palinofasiyes topluluğu (PT) olarak ayrıtlanmıştır. PT 2, 3 ve 4'de AOM grubu baskın iken phytoklast grubu PT 1'de ortaç yoğunluktadır. Palinomorf grubu PT 1'de en düşük, PT 3'de en yüksek değeri sunmaktadır. Palinofasiyes analizleri, paleoortam yorumlanmasına olanak sağlamıştır. PT 1 oksik proksimal ortamı işaret etmektedir. PT 2, 3 ve 4 distal anoksik ortamla ilgilidir. Anahtar kelimeler: Palinofasiyes, palinolojik kerojen, Çanakkale-Çan havzası. This study deals with palynofacies analyses of coal bearing Miocene sediments in the Çanakkale-Çan basin which is the most important coal basin in Biga Peninsula. For this purpose palynofacies analyses were carried out on core samples from three boreholes in the basin with the aim of define the facies, depositional energy, redox conditions and paleoenvironment. For the palynofacies analyses palynological kerogen categories were counted and five types of palynological kerogen were identified for analyses. These kerogens are; amorphous organic matter (AOM), opaque equidimensional phytoclast, opaque lath phytoclast, translucent phytoclast and palynomorphs. The studied sedimentary successions showed a rich palynological kerogen content. The phytoclast group shows a moderate abundance in lower parts of sedimentary successions in boreholes. In upper successions, the AOM group shows a moderate abundance and the abundance trend increases toward the top, there is a clear increase in the palynomorph group. Based on composition, distribution and abundance of palynological kerogen types, and the cluster, four palynofacies associations (PA) were recognized. The AOM group is dominant in PA 2, 3 and 4, whereas the phytoclast group shows a moderate abundance in PA 1. The palynomorph group shows the lowest value in PA 1 and highest value in PA 3. The palynofacies analyses of the studied successions allowed environmental reconstruction. PA 1 indicates oxic proximal conditions. PA 2, 3 and 4 correspond distal anoxic environment. Keywords: Palynofacies, palynological kerogen, Çanakkale-Çan Basin. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Palinoloji=Palinology Çanakkale-Çan=Çanakkale-Çan Kömür=Coal Neojen=Neogene Neojen çökeller=Neogene sediments en_US
dc.title Palynofacies analyses of coal bearing sediments in the Çanakkale-Çan basin (NW Turkey) en_US
dc.title.alternative Çanakkale-Çan havzası kömür içerikli tortullarının palinofasiyes analizi en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account