DSpace Repository

Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye'nin İhracat Performansına Etkilerinin VAR Yöntemi ile Tahmini

Show simple item record

dc.contributor.author BOZDAĞLIOĞLU, E. Yasemin
dc.contributor.author ÖZPINAR, Ömer
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:54:09Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:54:09Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5672 NULL
dc.description.abstract Makalede, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile Türkiye'nin ihracatperformansı arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu konuda Türkiye ile ilgili çalışmalarınazlığı, bu makalenin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlarınihracat üzerindeki etkisi (1992:1-2009:7 dönemi için) Granger Nedensellik Analizi ve VAR(vektör otoregresif) Analizi yardımıyla araştırılmaktadır. Nedensellik Analizi sonucundaTürkiye'de, doğrudan yabancı yatırımdan, ihracata doğru tek yönlü bir nedenselliğerastlanmıştır. İhracatın varyans ayrıştırması sonuçlarında ihracatın çoğunlukla kendigecikmeli değerlerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. İhracatta meydana gelendeğişmelerde doğrudan yabancı yatırım % 6'lık bir rol oynamaktadır. Bu bulgu, doğrudanyabancı yatırımın, ihracatın nedeni olduğu yönündeki bulgu ile de örtüşmektedir.Doğrudan Yabancı Yatırım'da meydana gelen değişmenin % 74'ü kendinden, % 10'u FaizOranı'ndan, % 8'i Döviz Kuru'ndan kaynaklanmaktadır. Dışa Açıklık Oranı'nın DoğrudanYabancı Yatırım'ı açıklama derecesi % 2 iken, diğer değişkenlerin Doğrudan YabancıYatırım'da ortaya çıkan değişimleri açıklamada önemsiz kaldıkları görülmektedir. Bunagöre, yabancı yatırımcıları motive eden ülkedeki faiz oranı, döviz kuru ve dışa açıklıkoranının derecesi olmaktadır.In this article the relationship between FDI inflow to Turkey and Turkey's exportperformance is analyzed. The lack of studies in Turkey about this issue constitutes the mainmotivation behind this study. The effect of FDI on exports was analyzed through theGranger Causality Test (GCT) (for the period of 1992:1-2009:7) and the VAR Analyses. Asa result of the GCT, a unidirectional causality from FDI to exports was found. According to the results of export variance decomposition, it is observed that exports are under theinfluence of exports' own lagged values. FDI plays 6 percent role in export changes. Thisfinding corresponds to the finding that FDI causes exports. 74 percent of FDI changesarises from FDI, 10 percent from Interest Rates, and 8 percent from Exchange Rate. WhileOpenness Ratio's explanatory level for FDI is 2 percent, other variables are not significantin explaining FDI changes. According to these results, interest rates in the country,exchange rates, and openness ratio are main incentives behind FDI. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Foreign Direct Investment, Export, Time Series Analyses, GrangerCausality Test, Vector Autoregressive Models (VAR Models).Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İhracat, Zaman Serisi Analizi,Granger Nedensellik Testi, Vektör Otoregresif Model (VAR Modeli). en_US
dc.title Türkiye'ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye'nin İhracat Performansına Etkilerinin VAR Yöntemi ile Tahmini en_US
dc.title.alternative THE VAR ESTIMATE OF THE EFFECTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW TO TURKEY ON TURKEY'S EXPORT PERFORMANCE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account