DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Archaeology, Guvercinkayası Settlement, Archaeological Heritage Management Plan, Sustainable Preservation. Arkeoloji, Güvercinkayası Yerleşmesi, Arkeolojik Miras Yönetim Planı, Sürdürülebilir Koruma. (1)
Behavioral Economics, Experienced Utility, Decision Utility, Choices. Davranışsal İktisat, Deneyimlenen Fayda, Karar Faydası, Tercihler. (1)
Complaint, Complaint Behaviour, Restaurant, Thermal Hotel, Afyonkarahisar,Şikayet, Şikayet Davranışı, Restoran, Termal Otel, Afyonkarahisar. (1)
Cultural Spending, OECD, LM Unit Root Test with Structural Breaks, Panel Data Analysis,Kültür Harcamaları, OECD, Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök Testi, Panel Veri Analizi. (1)
Local Elections, Turkish Politics, Political Parties, Voting Behavior.  Yerel Seçimler, Türkiye'de Siyaset, Siyasal Partiler, Seçmen Davranışları. (1)
Organizational health, Organizational Effectiveness, Competing Values Approach, Hotels, Structural Equation Model. Örgütsel Sağlık, Örgütsel Etkinlik, Rekabetçi Değerler Yaklaşımı, Otel İşletmeleri, Yapısal Eşitlik Modeli. (1)
Perceived organizational support, Burnout Syndrome, Manufacturing Enterprises. Algılanan Örgütsel Destek, Tükenmişlik, İmalat Sanayi. (1)
Primary Education, Bussed Education, Student Opinions. İlköğretim, Taşımalı Eğitim, Öğrenci Görüşleri. (1)
Real Estate Appraisal, REAIS, European Union, INSPIRE, Geographic Information Systems, Urbanization Policy. Taşınmaz Değerlemesi, TADEBİS, Avrupa Birliği, INSPIRE, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentleşme Politikası. (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account