DSpace Repository

THE IMPACTS OF THE COOPERATIVE LEARNING ON THE TURKISH STUDENTS' POPULAR MUSIC PREFERENCES AND THEIR PERCEPTIONS OF THE VALUE OF COURAGE

Show simple item record

dc.contributor.author ÇUBUKÇU, FATMA FERYAL
dc.contributor.author KOCABAŞ, AYFER
dc.date.accessioned 2015-10-20T13:52:51Z NULL
dc.date.available 2015-10-20T13:52:51Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5122 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Sounds Identifying Learners' Values in Europe" (141858-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP) konu başlıklı, SILVER projesinin Türkiye'deki uygulamaları kapsamında İşbirlikli Öğrenmenin Türk öğrencilerinin popüler müzik tercihleri ve "cesaret" değerine yönelik algılamalarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu, Buca Anadolu Lisesi ve Betontaş Lisesinde okumakta olan 295 öğrenci oluşturmuştur. Proje kapsamında, Türkiye, Belçika, İsveç, Slovenya ve Estonya'da öğrenimleri devam etmekte olan ve projeye seçilmiş olan her sınıftaki 3 öğretmen adayı tarafından Birlikte Öğrenme Tekniği uygulanmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Müzik Tercihi Ölçeği, Cesaret Değerine Yönelik Ölçek ve İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Ölçek kullanılmıştır. Araştırmada tek gruplu ön test sontest deseni uygulanmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi, kovaryans analizi kullanılmıştır. Kız öğrencilerin "cesaret" değerine yönelik algılamalarında seçilen popüler müzik tercihlerinde anlamlı bir farklılık görülürken, erkek öğrencilerde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Herhangi bir çalgı çalan öğrencilerin, bir çalgı çalmayan öğrencilere göre "cesaret" değerine yönelik algıları anlamlı şekilde daha yüksektir. Kız öğrencilerin öğretim yaklaşımına ilişkin görüşleri erkek öğrencilere göre olumlu yönde anlamlı farklılık göstermektedir. Popüler müzik türlerinin öğrenme alanlarında İşbirlikli Öğrenme teknikleriyle birlikte kullanılması, öğrencilerin müzikten ve müzikle birlikte daha fazla öğrenmesini sağlayabilir. The purpose of this study is to investigate the impacts of the cooperative learning employed on the Turkish students' popular music preferences and their perceptions of the value of courage in the EU funded SILVER Project"Sounds Identifying Learners' Values in Europe" (141858-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP) . The participants of the study were 295 students from Betontas High School, Buca Anatolian High School and 75th Year Primary School of Dokuz Eylul University. In the project, a group of 3 teacher trainees from Turkey, Belgium, Sweden, Slovenia and Estonia implemented the cooperative learning tecnique with the Turkish students in each class. The scales of the Personal Information, Music Preferences, The Value of Courage and the Attitude to Cooperative Learning Technique were administered in this p re a nd p ost test o ne experimental group design w ith the means, t-test and covariance tests. The study indicated that the girls showed a significant difference in their music preferences and the value of courage in their post test results whereas the boys did not. The students who played instruments scored higher on the value of courage. The girls showed more positive attitude towards the cooperative learning technique than the boys. The results of the study are in tune with the advantages of the cooperative learning technique which might lead to students' better learning through music and with music en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject cooperative learning, music, courage,işbirlikli öğrenme, müzik, cesaret en_US
dc.title THE IMPACTS OF THE COOPERATIVE LEARNING ON THE TURKISH STUDENTS' POPULAR MUSIC PREFERENCES AND THEIR PERCEPTIONS OF THE VALUE OF COURAGE en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account