DSpace Repository

AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Aydede, Meryem Nur
dc.contributor.author KESERCİOĞLU, TEOMAN
dc.date.accessioned 2015-06-23T16:39:06Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T16:39:06Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/199 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, aktif öğrenmeye dayalı uygulamaların ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışmada öngörüşme-songörüşme kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında, İzmir ili Buca ilçesinde bulunan bir resmi ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya deney grubunda 30 kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 64 öğrenci katılmıştır. Çalışma 10 hafta sürmüştür. Dersler, deney grubunda aktif öğrenme uygulamalarına, kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Alkaya (2006) tarafından geliştirilen „Eleştirel Düşünme Becerileri Formu‟ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t-testi ve kovaryans analiz teknikleri kullanılmıştır. Veriler SPSS analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, araştırma gruplarının eleştirel düşünme becerileri formlarından elde ettikleri öngörüşme ve songörüşme puanları açısından deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. ABSTRACT: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of active learning applications on eight grade students‟ critical thinking skills. The pretest-posttest experimental design with control group was used in the study. The study was implemented in a state-run primary school in Buca, İzmir in spring semester of 2008-2009. 64 students participated in the student study group in all, consisting 30 students in the experimental group and 34 students in the control group. The study was lasted in 10 weeks. The lessons were performed according to active learning applications in the experimental group, whereas in the control group the lessons were performed according to 2005 Science and Technology course teaching program developed by Ministry of Education. In the study, „Critical Thinking Skills Negotiation form‟ developed by Alkaya (2006) was used as means of data collection. Independent group t-test and covariance analysis techniques were used to analyze data. In the analysis of data, SPSS computer software was used. According to the research groups‟ pre-negotiation and post-negotiation scores obtained from the critical thinking negotiation form, there was a significant difference between the experimental group and the control group supporting the experimental group. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Active Learning, Critical Thinking Skills, Science and Technology Course</p>Aktif Öğrenme, Eleştirel Düşünme Becerileri, Fen ve Teknoloji Dersi en_US
dc.title AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ en_US
dc.title.alternative THE EFFECT OF ACTIVE LEARNING APPLICATIONS ON STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account