DSpace Repository

YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Çoruk, Adil
dc.contributor.author Akçay, R.Cengiz
dc.date.accessioned 2015-06-23T15:09:49Z NULL
dc.date.available 2015-06-23T15:09:49Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/179 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Bu amaçla yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim elemanları çalışmanın katılımcıları olarak seçilmiştir ve çalışma 205 katılımcı (126 erkek, 79 kadın) ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin altı faktörden oluştuğu saptanmıştır. Bu faktörler yönetim süreçleri göz önünde bulundurularak "Karar Verme, "Planlama", "İletişim", "Örgütleme", "Eşgüdümleme" ve "Değerlendirme" olarak adlandırılmıştır. Maddelerin ayırt ediciliklerini belirlemek amacıyla madde-toplam ölçek korelasyonları incelenmiştir ve ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa güvenirlik katsatsayısı kullanılarak test edilmiş ve ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçekteki faktörler arası korelasyonlar incelenmiş ve faktörler arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları ölçeğin yükseköğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin yönetim süreçleri açısından duygu yönetimi davranışlarını ölçmede kullanılabileceğini göstermiştir. The purpose of this study is to make validty and reliability analysis of Scale of Managers' Emotion Management Behaviours in terms of Management Processes. For this purpose, the instructors who work in higher education insitutions have been chosen as the participants of the study. Factor analysis has been done to determine the structure validity. After the factor analysis, it has been found out that the scale includes 6 factors. Considering the management processes, these factors have been named as Decision Making, Planning, Communication, Organization, Coordination and Evaluation. Item-total scale correlations were examined to determine discriminations of items and the scale has high internal consistency. The reliability of the scale has been anaylsed through Cronbach Alpha Value and the scale has been found as reliable. The correlations between factors in the scale are examined and significant relations between factors are seen.The findings shows that this scale is suitable to implemet in higher education institutions to determine managers' emotion behaviours in terms of management processes. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject <p>Duygu, duygu yönetimi, yönetim süreçleri,Emotion, emotion management, management processes <br></p> en_US
dc.title YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN YÖNETİCİLERİN DUYGU YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI en_US
dc.title.alternative SCALE OF MANAGERS' EMOTION MANAGEMENT BEHAVIOURS IN TERMS OF MANAGEMENT PROCESSES: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account