DSpace Repository

Diz osteoartritli hastalarda telefonla takibin etkinliğinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author AĞIRNAS KARTAL, ESİN
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:52:15Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:52:15Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13447 NULL
dc.description.abstract Amaç:Bu çalışmanın amacı, eğitim ve ev egzersiz programı verilen diz osteoartritlihastaların ayda bir kez telefonla aranmasının hastalık semptomları, fonksiyonel durum veyaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır.Materyal Metod:Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve RehabilitasyonAnabilim Dalı Polikliniği'ne başvuran ve primer diz osteoartriti tanısı konan 60 hasta alındı.Hastalar 10 cm'lik Vizüel Analog Skala (VAS), Western Ontario and McMaster UniversitiesOsteoarthritis Index (WOMAC)'in Türkçe versiyonu ve Short Form (SF)-36'nın Türkçeversiyonu kullanılarak değerlendirildi.Çalışmaya alınan tüm hastalara diz osteoartriti ile ilgili genel bilgiler verildi, eklemkoruma teknikleri konusunda önerilerde bulunuldu, belirlenmiş ev egzersiz programıöğretildi. Hastalara bu egzersizleri günde iki kez, 10 tekrarlı olacak şekilde haftada 5 günyapmaları önerildi. Hastalara ayrıca bu bilgileri ve önerileri içeren ve egzersizleri şematikolarak gösteren bir broşür verildi.Daha sonra hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalardanbaşlangıçta eğitimi verilen ev egzersiz programına ve koruyucu önlemlere uymayı altı ayboyunca sürdürmeleri istendi. Bu gruptaki hastalarla ayda bir kez, yaklaşık iki dakikalıkstandart telefon görüşmesi yapıldı. Telefonda diz ağrısı sorgulandı, diz ağrısı ile ilgili basitöneri ve hatırlatmalarda bulunuldu, egzersiz yapıp yapmadıkları, egzersizle ilgili sorunlarıolup olmadığı ve başka soru veya sorunları olup olmadığı soruldu. İkinci gruptakihastalardan başlangıçta eğitimi verilen ev egzersiz programına ve koruyucu önlemlereuymayı altı ay boyunca sürdürmeleri istendi.Hastalar altı ay sonunda kontrole çağrıldı ve VAS, WOMAC ve SF-36 ölçeklerikullanılarak tekrar değerlendirildi.Bulgular:Başlangıçta, SF-36 fiziksel fonksiyon skoru, fiziksel rol güçlüğü skoru ve fizikselözet skoru grup I'de grup II'ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek, VAS iledeğerlendirilen hareket ağrı skoru düşüktü.Her iki grupta yer alan hastalarda 6 ay sonunda VAS ile değerlendirilen ağrı,WOMAC ve SF-36 skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzelme gözlendi.2Altı ay sonunda SF-36 ağrı, genel sağlık, sosyal fonksiyon, mental sağlık, fizikselözet ve mental özet skorları grup I'de grup II'ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeydeyüksek olarak saptandı. Düzenli egzersiz yapma oranı da, grup I'de grup II'ye göreistatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti.Sonuç:Diz osteoartritli hastalarda eğitim, eklem koruyucu öneriler ve ev egzersiz programıetkilidir. Hastaların ayda bir kez telefonla aranması ağrı ve psikososyal fonksiyonlarındüzelmesine ek katkı sağlayabilir ve egzersize uzun dönem uyumu arttırabilir.Purpose:The purpose of this study is to investigate the effects of monthly telephone calls onsymptoms, function and general health status of patients with knee osteoarthritis who weregiven an education about knee osteoarthritis and joint protection recommendations and ahome based exercise program.Material Method:Sixty patients who applied to the Dokuz Eylül University Physical Therapy andRehabilitation policlinic and diagnosed as knee osteoarthritis were included in the study. Thepatients were evaluated by visual analog scale (VAS) for their pain, Western OntarioMcMaster Osteoarthritis Index (WOMAC) for knee pain, stiffness and functionality, ShortForm-36 (SF-36) index for quality of life.Patients recieved information about knee osteoarthritis and joint protectionrecommendations, and given a home exercise program twice in a day for five days of theweek for six months. They were also given a printed information about this recommendationsand the exercises.Patients were randomly assigned to two groups. Group I recieved joint protectionrecommendations, exercise and monthly telephone calls for six months. The telephone callstook two minutes and done monthly. During the calls patients were asked whether they haveknee pain, do exercise or not, given information and suggestions about the knee pain andexercises. Group II recieved joint protection recommendations and exercise, but nottelephone calls, for six months.At the end of the six months, the patients in two groups reevaluated by visual analogscale (VAS), Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC), quality of lifeindex Short Form-36 (SF-36).Results:Before treatment, group I patients had significantly higher physical functioning,physical role difficulty and physical summary score of SF-36 and significantly lowermovement painVAS than group II patients.4In both groups, pain VAS, WOMAC and SF-36 scores significantly reduced aftertreatment.In group I, pain, general health, social function, mental health, physical summaryscore and mental summary scores of SF-36 were significantly higher than group II. Alsogroup I patients exercised more regularly than group II patients.Conclusion:Patient education, joint protection recommendations and home based exerciseprogram were effective in knee osteoarthritis. Monthly telephone calls may contributeadditional improvements in pain and psychosocial function scores and increase adherence toexercises in patients with knee osteoarthrtitis en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Diz osteoartriti, telefonla takip, eğitim, egzersiz,Knee osteoarthritis, telephone, education, exercise en_US
dc.title Diz osteoartritli hastalarda telefonla takibin etkinliğinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of the efficacy of telephone follow-up in patients with knee osteoarthritis en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account