DSpace Repository

Koroner arter hastalığında miyokardiyal iskeminin kardiyak MR perfüzyon tetkiki ile değerlendirilmesi: Kateter veya BT anjiyografi bulguları ile karşılaştırma

Show simple item record

dc.contributor.author DOĞAN, MEHMET SAİT
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:51:58Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:51:58Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13442 NULL
dc.description.abstract GİRİŞ VE AMAÇ.Koroner BT anjiyografi veya katater koroner anjiyografi sonuçları ile karşılaştırarak, kardiyak MR perfüzyon incelemesinin koroner arter hastalığını saptamadaki etkinliğinin değerlendirilmesidir.GEREÇ - YÖNTEM:Çalışma için Aralık 2009 - Kasım 2010 tarihleri arasında kardiyak MR perfüzyon incelemesi yapılan ve bir ay içerisinde kateter koroner anjiyografi ya da koroner BT anjiyografi uygulanmış 31 hasta tespit edildi. Kardiyak MR perfüzyon incelemesinde (streste ve istirahatte) Balanced TFE sekansı kullanılarak kontrast maddenin miyokardiyal ilk geçişini içeren sol ventrikül uzun aksına dik, kısa eksende 3 - 4 kesitlik dinamik görüntüler elde edildi. Stres incelemede vazodilatatör ajan olarak IV yolla adenozin infüzyonu yapıldı. Kontrast madde olarak 0.08 mmol/kg gadobutrol kullanıldı. MR perfüzyon görüntüleri görsel yöntemle değerlendirildi. Kardiyak MR perfüzyon incelemesi sonuçları ile kateter koroner anjiyografi ya da koroner BT anjiyografi sonuçları tüm koroner arter sulama alanları ve her bir koroner arter sulama alanı için karşılaştırıldı, tanısal farklılığı değerlendirmede Mc Nemar testi ve incelemeler arasında uyumu değerlendirmek için Kappa testi uygulandı.BULGULAR:Toplam 31 hastada yapılan değerlendirmede, koroner arterde %70 ve üzeri darlığı saptamada kardiyak MR perfüzyon tetkikinin duyarlılığı %94.7, seçiciliği %83, doğruluğu %90.3, pozitif öngörü değeri %90, negatif öngörü değeri %90.9 olarak bulundu. Anjiyografi tetkiki ( kateter koroner anjiyografi / koroner BT anjiyografi ) ile MR perfüzyon tetkiki arasında anlamlı fark saptanmadı (p değeri > 0.05). İki inceleme arasında iyi derecede uyum görüldü (ĸ değeri 0.79). Sulama alanlarına göre yapılan değerlendirmede MR perfüzyon tetkikinin ilgili koroner arter veya dallarında %70 ve üzeri darlık / oklüzyon saptamadaki duyarlılık, seçicilik, doğruluk, pozitif öngörü ve negatif öngörü değeri sırasıyla LAD arter için; %94.4, %84.6, %90.3, %89.4,%91.6, CX arter ve RCA için; %100, %100, %100, %100 ve %100 olarak saptandı.SONUÇ: Kardiyak MR perfüzyon tetkiki, koroner arter hastalığını değerlendirmede ve anlamlı koroner arter darlığını dışlamada günümüzde hala altın standart kabul edilen katater anjiyografiye güçlü bir alternatif yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemin daha yaygın kullanılması ile günümüzde koroner arter hastalığında altın standart olarak kabul edilen ve invaziv bir girişim olan kateter koroner anjiyografi işlemi sayısında azalma olabileceğini düşünmekteyiz.AIM:Aim of this study is to evaluate the efficacy of Cardiac MRI Perfusion Survey for diagnosis of coronary artery disease by comparing with results of Coronary CT Angiography or results of Catheter Coronary Angiography.MATERIAL AND METHODS: 31 patients who have been applied to Cardiac MRI Perfusion survey and after that in one month to Coronary CT Angiography or Catheter Coronary Angiography was found between December 2009 and November 2010. Dynamic images perpendicular to the long axis of the left ventricle, 3 to 4 cross sections on the short axis were obtained containing the myocardial first pass of the contrast agent by using "Balanced TFE" sequence on Cardiac MRI Perfusion examination (stress and rest). Intravenous infusion of adenosine was made as a vasodilatator agent on stress examination. As a contrast agent 0.08 mmol/kg gadobutrol was used. MRI perfusion images were evaluated by visual method. The results of Cardiac MRI Perfusion survey, Catheter Coronary Angiography or Coronary CT Angiography were compared for the all coronary artery territories and each artery territory. Mc Nemar test was used to evaluate difference of diagnosis and Kappa test was used to evaluate the harmony of the surveys.RESULTS: In the evaluation of 31 patients, the sensitivity of MRI perfusion survey for establishing 70% and more stenosis of coronary artery was 94,7% and the specificity was 83%, accuracy was 90.3%, positive predictive value was 90%, negative predictive value was 90.9%. There was no significant difference between angiography survey (coronary CT angiography or catheter coronary angiography) and MRI perfusion survey (p value> 0.05). There was good harmony between two surveys (ĸ value is 0.79). In the evaluation according to coronary artery territories the sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive and negative predictive value of MRI perfusion survey to detect 70% and more stenosis of LAD artery were respectively 94.4%, 84.6%, 90.3%, 89.4%, 91.6%, and for the CX artery and RCA were %100, %100, %100, %100 and %100.CONCLUSION: Cardiac MRI Perfusion Survey seems to be a strong alternative method to the Catheter Coronary Angiography which has been accepted as a gold standard in evaluation of coronary artery disease and in excluding coronary artery stenosis. We think that number of catheter coronary angiography which is an invasive survey may be decrease as this method will spread more. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Koroner arter hastalığında miyokardiyal iskeminin kardiyak MR perfüzyon tetkiki ile değerlendirilmesi: Kateter veya BT anjiyografi bulguları ile karşılaştırma en_US
dc.title.alternative Assesment of myocardial ischemia in coronary artery disease with cardiac MR perfusion survey: Comparing with results of catheter or CT angiography en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account