DSpace Repository

Meme kanseri olan hastalarda A-fabp ve Fasn'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author TUĞLU, BİRSEN
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:51:36Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:51:36Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13436 NULL
dc.description.abstract Obezite ve aşırı kilolu olma durumu kadınlarda en sık görülen malignite olan meme\r\nkanseri gelişiminde ve kötü prognozda bağımsız risk faktörüdür. Obezite özellikle\r\npostmenopozal dönemdeki kadınlarda meme kanseri riskiyle ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı,\r\nmemede kitle nedeniyle biyopsi yapılan hastalarda, meme dokusunda adiposit yağ asidi\r\nbağlayıcı protein (A-FABP) ve yağ asidi sentaz (FASN) ekspresyonları, serumda A-FABP,\r\nleptin, adiponektin, insülin, TNF-α ile antropometrik ölçümler, vücut kompozisyonu ve\r\nklinikohistopatolojik verilerin karşılaştırılıp meme kanseri ile obezite arasındaki olası ilişkinin\r\naçıklanmasıdır. Serumda A-FABP, leptin, adiponektin, insülin ve TNF-α analizleri ELISA ile,\r\ndoku A-FABP ve FASN ekspresyonları immünohistokimyasal boyama ile belirlendi. Vücut\r\nkompozisyonu ölçümleri biyoelektrik impedans analizi ile yapıldı.\r\nBenign (n=18) ve malign (n=47) tanı almış hasta grubunu yapılan ölçüm ve\r\ndeğerlendirmeler sonucunda obezite ve menopoz durumlarına göre sınıflandırarak\r\nkarşılaştırmalarımızı yaptık. Malign hasta grubunda menopoza 50 yaş üzerinde girenlerin\r\noranı daha fazla idi (p=0,004); ayrıca, bel kalça oranı (p=0,004), glukoz (p=0,008),\r\nadiponektin (p=0,028) ve FASN ekspresyonu (p=0,032) yüksekliği saptandı. A-FABP\r\nekspresyonu 50 yaşın üzerindekilerde (p=0,016) ve postmenopozal olanlarda (p=0,020) daha\r\nyüksekti. Obezlerde leptin (p=<0,0001), leptin/adiponektin (L/A) oranı (p=0,001), TG\r\n(p=0,032) ve TNF-α (p=0,028) yüksek iken; HDL-K (p=0,002) düşük saptandı. FASN\r\nekspresyonu ile leptin (r=0,263, p=0,034) ve (L/A) oranı (r=0,245, p=0,049) pozitif yönde\r\nkorele bulundu. Ayrıca, obez grupta lenf damarı invazyonu varlığı daha fazla saptandı\r\n(p=0,038). Biyokimyasal parametrelerle A-FABP ekspresyonları arasında korelasyon\r\nbulunmadı.\r\nSonuç olarak, A-FABP ekspresyon yüksekliğinin yaşlanma ve menopoza bağlı\r\nolduğunu, özellikle 50 yaşın üzerinde menopoza girenlerde meme kanserinin daha fazla\r\ngörüldüğünü, malignite durumunu öngörmede vücut kütle indeksi yerine bel kalça oranı\r\nkullanılabileceğini, FASN ekspresyonunun ise maligniteyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz.\r\n\r\nObesity and overweight is the independent risk factor in the development of most\r\ncommon type of malign breast cancer in women and poor prognosis. Obesity is especially\r\nrelated with breast cancer in postmenopausal women. The aim of this study is to explain the\r\nrelationship beween the breast cancer and obesity by comparing the adipocyte fatty acid\r\nbinding protein (A-FABP) and fatty acid synthase (FASN) expressions in the breast tissue;\r\nserum A-FABP, leptin, adiponectin, insulin and TNF-α; antropometric measurements, body\r\ncomposition, and clinicohistopathological data of women with breast cancer and benign\r\nlesions. In serum A-FABP, leptin, adiponectin, insulin and TNF-α analyses are determined\r\nwith ELISA, and tissue A-FABP and FASN expressions are determined with\r\nimmunohistochemical staining. Body composition measurements is carried out through\r\nbioelectrical impedance analysis.\r\nAccording to the result of measurements and evaluations in patient groups with benign\r\n(n=18) and malign (n=47) diagnosis, we carried out our comparisons classifying the patient\r\ngroups considering their obesity and menopausal status. In breast cancer patients the ratio of\r\nwomen having menopause at age greater than 50 was higher (p=0,004). High levels of waist\r\nto hip ratio (p=0,004); glucose (p=0,008), adiponectin (p=0,028) and FASN expression\r\n(p=0,032) is observed in malign patient group. A-FABP expression was higher in those over\r\nage of 50 (p=0,016) and postmenopausal women (p=0,020). In obese patients while leptin\r\n(p=<0,0001), leptin/adiponectin L/A ratio (p=0,001), TG (p=0,032) and TNF-α (p=0,028)\r\nwere high, HDL-C (p=0,002) were determined as low. FASN expression was positively\r\ncorrelated with leptin (r=0,263, p=0,034) and (L/A) ratio (r=0,245, p=0,049). Additionally,\r\nthe presence of increased lymphovascular invasion is determined in obese group (p=0,038).\r\nNo correlation is found between biochemical parameters and A-FABP expressions.\r\nIn conclusion, we think that high level of A-FABP expression is related with ageing\r\nand menopause. Breast cancer is observed especially in women having menopause at age\r\ngreater than 50, instead of body mass index waist to hip ratio can be used as a predictor of\r\nmalignity and finally FASN expression is related with breast cancer.\r\n\r\n\r\n en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Meme kanseri, obezite, A-FABP, FASN, vücut kompozisyonu,Breast cancer, obesity, A-FABP, FASN, body composition en_US
dc.title Meme kanseri olan hastalarda A-fabp ve Fasn'ın inflamasyon ve adipositokinlerle ilişkilerinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of relationships between A-fabp,Fasn,inflammation and adipocytokines in patients with breast cancer en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account