DSpace Repository

Epileptik ve psikojen nonepileptik hastaların nöbet semiyolojilerinin tanımlanması ve preiktal-erken postiktal dönemde nöropsikolojik değerlendirilmeleri

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZER, AYŞEGÜL
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:51:26Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:51:26Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13433 NULL
dc.description.abstract Amaç: Çalışmanın amacı hem epileptik nöbet geçiren hastalarda, hem de nonepileptik nöbet geçiren hastalarda nöbet öncesi ve nöbet sonrası erken dönemde yapılan nöropsikolojik testlerle, nöbet ilişkili kognitif etkilenmeyi saptamaktır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi (DEÜTF) Epilepsi ve Uyku bozuklukları merkezine başvuran psikojen nonepileptik nöbet hastalarının semiyolojilerini incelenmesi, belirli semiyolojik özellikler ile kognitif testlerdeki bozulma arasındaki olası ilişkinin tanımlaması, ek psikiyatrik hastalık komorbiditelerinin ve karakter, mizaç özelliklerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.Yöntem: Çalışmamıza 20 psikojen nonepileptik, 11 epileptik hasta ve 20 sağlıklı kontrol olgusu alınmıştır. Olgulara kognitif test bataryası uygulanmış ve nöbetlerle zamansal ilişkili olarak tekrarlanmıştır. Gözlenen nöbetler 18 semiyolojik özellik açısından incelenmiştir. Ayrıca tüm gruplardaki olgular MINI (Mini Uluslararası Nöropsikiyatrik Görüşme), TCI (Mizaç ve karakter envanteri) ve duygudurum ölçekleri ile değerlendirilmişlerdir. Bulgular: Belirli semiyolojik özellikler psikojen nonepileptik atak (PNEA) hastalarında epilepsi hastalarına göre anlamlı olarak daha fazla saptandı. Yapılan kognitif değerlendirmede, PNEA ve epilepsi gruplarında farklı alanlarda etkilenme olduğu görüldü, tekrarlanan testlerde fark saptanmadı. PNEA grubunda duygudurum ölçek skorları anlamlı olarak daha yüksek saptandı. PNEA grubunda belirli karakter ve mizaç özellikleri tanımlandı, epilepsi grubunda ise tanımlayıcı karakter özellikleri olduğu görüldü.Sonuç: Tüm özelliklerin ortak değerlendirilmesi ve multidisipliner yaklaşım, PNEA ve epilepsi hastalarında hem doğru tanı hem de uygun tedavi açısından önemlidir.Purpose: The aim of this study is to determine the seizure related cognitive impairments both in patients having epileptic seizures and patients having psychogenic non-epileptic attacks by using neuropsychological tests performed in pre- and postictal periods. Moreover, analyzing the semiologies of non-epileptic seizure patients who applied to the Dokuz Eylul University (DEU) Epilepsy and Sleep Disorders Center as well as determining the possible relation between certain semiological features and disruptions in cognitive tests together with the assessment of characteristic and temperament features of additional psychiatric disease comorbidities, were aimed. Method: 20 Psychogenic non-epileptic and 11 epileptic patients and 20 healthy control cases were included to our study. Cognitive test battery was applied to the cases and repeated in temporal relation with seizures. The observed seizures were analyzed in terms of 18 semiologic features. In addition, the cases in all of the groups were evaluated using the Mini Neuropsychiatric Interview (MINI), Temperament and Character Inventory (TCI) and mood scales.Findings: Spesific semiological features were determined to be more significant in patients having psychogenic non-epileptic attacks (PNEA) compared with the patients having epilepsy. In the cognitive assessments made, the impairments in the PNEA and in the epileptic groups were found out to be in different areas but no difference was observed in the repeated tests. In the PNEA group, mood scale scores were recorded to be significantly higher. Certain character and temperament features were defined in the PNEA group. In the epileptic group descriptive character features were observed. Conclusion: Joint evaluation of all the features and multidisciplinary approach are important in regard of true diagnosis and appropriate treatment in en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Epileptik ve psikojen nonepileptik hastaların nöbet semiyolojilerinin tanımlanması ve preiktal-erken postiktal dönemde nöropsikolojik değerlendirilmeleri en_US
dc.title.alternative Seizure semiologies of epileptic and psychogenic nonepileptic patients and neuropsychological evaluations in the preictal- early postictal period en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account