DSpace Repository

Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitoneal uygulanan ondansetronun etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Özay, Remzi Özgür
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:47:37Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:47:37Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13367 NULL
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı ratlarda intratekal verilen bupivakainin analjezik etkisine sistemik(intraperitoneal) olarak uygulanan iki farklı doz ondansetronun etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 24 adet rat alındı. Anestezi altında deneklere spinal kateter takıldı. Denekler randomize olarak 4 gruba ayrıldı. Grup Serum Fizyolojik (Grup SF) (n:6): 10µL intratekal (İT) SF + 0,5 mL intraperitoneal (İP) SF verildi. Grup Bupivakain(Grup B) (n:6): 10µL İT bupivakain + 0,5 mL İP SF verildi. Grup Bupivakain Ondansetron1( Grup BO1) (n: 6): 10µL İT bupivakain + 0,5 mL 1 mg/kg İP ondansetron verildi. Grup Bupivakain Ondansetron4( Grup BO4) (n:6): 10µL İT bupivakain + 0,5 mL 4 mg/kg İP ondansetron verildi Kateter, ilaç uygulamaların ardından 10 µL SF ile yıkandı İntratekal ve intraperitoneal ilaç uygulamalarından önce(0.dk) ve uygulamalardan sonraki 5., 10., 20., 30., 45., 60., 90., 120.dk ratlara tail-flick testi uygulandı. Eş zamanlı motor blok varlığı motor blok değerlendirme skalası kullanılarak değerlendirildi. Ölçümlerin ortalaması kaydedildi. Veriler maksimum olası etki yüzdesi olarak gösterildi.(%MOE) Bulgular: Tail-flick testi sonucundaæGrup SF ile Grup B karşılaştırıldığındaæ Grup B de tail-flick ortalama değerleri tüm zamanlarda anlamlı yüksek bulundu (p karşılaştırıldığındaæ Grup BO1 de tail-flick ortalama değerleri anlamlı düşük bulundu (p ile Grup BO4 karşılaştırıldığında Grup BO4 de tail-flick ortalama değerleri anlamlı düşük bulundu (p anlamlı düşük bulundu (p motor blok saptanmadı. Sonuç: Çalışmada 10 µg intratekal bupivakainin analjezik etkisinin 1 mg/kg intraperitoneal ondansetron ile azaldığı ve bu azalmanın 4 mg/kg intraperitoneal ondansetron ile daha da belirgin olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler: İntratekal, bupivakain, intraperitoneal, ondansetron, analjezi Objective: The aim of this study is to investigate the effect of systemic (intraperitoneally) two different doses ondansteron administration on analgesic activity of bupivacaine administered intrathecally in rats. Material and Method: 24 rats were included in the study. Spinal catheters were placed to all subjects under anesthesia. Subjects were randomized to 4 groups: Group Saline (Group SF) (n=6) 10 µL of saline was administered intrathecally (IT) and 0.5 mL of saline was administered intraperitoneally. Group Bupivacaine (Group B) (n=6) 10 µL of bupivacaine was administered IT and 0.5 mL of saline was administered intraperitoneally. Group Bupivacaine Ondansetron1 (Group BO1) (n=6) 10 µL of bupivacaine was administered IT and 0.5 mL 1 mg/kg ondansetron was administered intraperitoneally. Group Bupivacaine Ondansetron4 (Group BO4) (n=6) 10 µL of bupivacaine was administered IT and 0.5 mL 4 mg/kg ondansetron was administered intraperitoneally. Catheter was flushed with 10 µL of saline after drug administrations. Tail-flick test was applied to rats before and 5,10,20,30,45,60,90,120 minutes after intrathecal and intraperitoneal drug administrations. The presence of simultaneous motor block was evaluated with motor block evaluation scale. Mean values of the measurements were recorded. Data were showed as the percentage of maximum possible effect.(%MPE) Results: As a result of tail-flick test, mean tail-flick values of Group B were significantly higher at each time compared to Group SF (p were significantly lower compared to Group B (p were also significantly lower than mean tail-flick values of Group B. When mean tail-flick values of Group BO4 are compared to mean values of Group BO1, mean values of Group BO4 were significantly lower (p was determined in any measurement minutes. Conclusion: This study showed that, the analgesic activity of 10 µL of intrathecal bupivacaine was reduced by 1 mg/kg intraperitoneal ondansetron and this reduction was much more evident with 4 mg/kg intraperitoneal ondansetron. Keywords: Intrathecal bupivacaine, intraperitoneal, ondansetron, analgesia en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitoneal uygulanan ondansetronun etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of intraperitoneal ondansetron on intrathecal bupivacaine analgesic activity in the thermal pain model or rats en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account