DSpace Repository

Hipertiroidizm ile prematür ejakülasyon ilişkisinin sıçanlarda oluşturulan farmakolojik ejakülasyon modelinde in vivo olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Cihan, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:45:34Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:45:34Z NULL
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13333 NULL
dc.description.abstract HİPERTİROİDİZM İLE PREMATÜR EJAKÜLASYON İLİŞKİSİNİN İN VİVO OLARAK DEÄžERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Cihan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, İnciraltı, İzmir Çalışmamızda para-Choloroamphetamine (PCA) ile oluşturulan ejakülasyon sıçan modelindeæ deneysel olarak indüklenen hipertiroidizmin ejakülasyonun fizyolojik parametreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 28 adet Wistar türü erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar yedişer adet olmak üzere hipertiroid, iyileşme, kontrol ve Sham olarak gruplandırıldı. Hipertiroidizm oluşturmak için sıçanlara 14 gün süre ile subkutan 25µg/100g dozda L-Thyroxine enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon dönemi sonunda sıçanların tiroid hormon durumu serum TSH ölçümleri ile değerlendirildi. İyileşme grubundaki sıçanlaræ enjeksiyon döneminde oluşturulan hipertiroidi sonrası, spontan iyileşme için 28 günlük bekleme dönemini tamamladılar ve takiben operasyona alındı. Kontrol grubundaki sıçanlara ise enjeksiyon döneminde 0,5mL/100g dozda subkutan salin enjeksiyonu yapıldı. Sham grubu hiçbir enjeksiyon yapılmadan operasyona alındı. Operasyonlar intraperitoneal 1.2gr/kg urethane ile sağlanan anestezi altında uygulandı. Sıçanlarda tek taraflı seminal vezikül (SV) kateterizasyonu ve bulbospongiosus (BS) kas diseksiyonu yapıldı. Tüm sıçanlarda intraperitoneal olarak 5 mg/ kg dozda verilen PCA enjeksiyonu öncesi ve sonrası SV basınç ölçümleri ve BS kas elektromiyografik (EMG) aktivite ölçümleri yapıldı. Hipertiroid sıçanlarda PCA enjeksiyonu ile ilk ejakülasyon anı arasındaki süre anlamlı olarak daha kısa bulundu (p= 0,001). PCA verildikten sonra SV fazik kontraksiyon sayılarının da hipertiroid grupta anlamlı olarak artmış olduğu saptandı (p= 0,047). PCA sonrası gözlenen BS kas EMG aktivitelerinin eğri altı alan değerleri incelendiğinde hipertiroid grupta belirgin bir artış olduğu saptandı (p= 0,0001). Ejakülasyon ile ilgili değerlendirilen diğer parametrelerin ise gruplar arasında farklılık göstermediği saptandı. Bulgular hipertiroidizmde ejakülasyonun hem emisyon hem de ekspulsiyon fazının etkilendiğini göstermektedir. Hipertiroidizmæ prematür ejakülasyon için yeni ve geri döndürülebilir bir etiyolojik risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler: Hipertiroidizm, prematür ejakülasyon, ejakülasyon, hayvan modeli IN VIVO EVALUATION OF INTERRELATIONSHIP BETWEEN HYPERTHYROIDISM AND PREMATURE EJACULATION Dr. Ahmet Cihan Dokuz Eylul Universty, School of Medicine, Department of Urology, Inciralti, İzmir The aim of the current study is to investigate the effects of experimentally induced hyperthyroidism on the physiological parameters of ejaculation using p-Choloroamphetamine (PCA) induced ejaculation rat model. Twenty-eight male Wistar rats were used in the study. Rats were grouped by seven as hyperthyroid, recovery, control and sham group. Injection of L-Thyroxine (25µg/100g.bw) for 14 days was performed to induce hyperthyroidism. At the end of the injection period thyroid hormone status were evaluated by serum TSH measurements. Recovery group were recruited to operations after washout period to spontaneous recovery from hyperthyroidism for 28 days. During the injection period seven rats were injected subcutaneous saline (0.5mL/100g.bw) as a control group. Operations were performed after intraperitoneal 1.2gr/kg urethane administration. Rats underwent seminal vesicle (SV) catheterization and bulbospongiosus (BS) muscle dissection. Electromyographic (EMG) recordings of BS muscles and SV pressure measurements were performed in all groups before and after intraperitoneal administration of 5 mg/kg PCA. The time interval between PCA administration and first ejaculation were significantly reduced in hyperthyroid rat group (p= 0.001). Seminal vesicle phasic contraction frequency after PCA administration was significantly more than the other groups in rats with hyperthyroid state (p= 0.047). Mean AUC values of BS muscle EMG activities were elevated in this group (p= 0.0001). All of the parameters in recovery and control group rats were not significantly differed from each other. Both emission and expulsion phases of ejaculation are influenced by hyperthyroidism. Hyperthyroidism should be considered as a novel and reversible etiologic risk factor for PE. Keywords: Hyperthyroidism, premature ejaculation, ejaculation animal model en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Hipertiroidizm ile prematür ejakülasyon ilişkisinin sıçanlarda oluşturulan farmakolojik ejakülasyon modelinde in vivo olarak değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative In vivo evaluation of interrelationship between hyperthyroidism and premature ejaculation en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account