DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvuran gebelerde ilaç ve radyasyon ile karşılaşmanın gebelik sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Demir, Ömer
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:41:51Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:41:51Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13269 NULL
dc.description.abstract Amaç Çalışmamızın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Teratojenite Bilgi Servisi'ne (TBS) gebelikleri sırasında ilaç ve radyasyona maruz kalım nedeniyle danışmanlık için başvuran gebelerde gebelik sonuçlarının değerlendirilmesidir. Ayrıca teratojenik etki riskinin değerlendirmesinde kullanılan FDA (Food and Drug Administration), TERIS (Teratogen Information System) ve ADEC (Australian Drug Evaluation Committee's) gebelik risk sınıflandırmalarının birbirleriyle tutarlılıkları araştırıldı. Yöntem Kesitsel araştırmamıza TBS'mize 01.01.2005-30.06.2007 arasında başvuran, ilaç ve radyasyona maruz kalan gebelerin verileri alındı. Gebelere ait demografik veriler ile maruz kalınan ilaç ve radyasyon bilgileri standart bir forma kayıt edildi. Yaş, gebelik sayısı, önceki gebelikte ölü doğum, düşük varlığı, sigara alışkanlığı, Çalışma durumu, gebenin ve eşinin eğitim düzeyi bağımsız, düşük, ölü doğum ya da gebelik tahliyesi bağımlı değişkenlerdi. Veriler Student t test, ki-kare ve lojistik regresyon analizleri ile, gebelik risk sınıflandırmalarına göre ilaçların tutarlılığı kappa tutarlılık testi ile değerlendirildi (SPSS 11.0). Bulgular Araştırmaya alınan 220 gebenin % 67.4'ü, 20-34 yaşları arasındaydı. Yaş ortalaması 29.1±5.5 (15-43 yaş), başvuru sırasında ortalama gebelik haftası 8.2±4.4 idi (3-28 hafta). Gebelerin %5.4'ü (n=12) ilaç ve radyasyona maruz kalmıştı. Gebelerin %29.1'inde (n=64) maruz kalınan etken FDA gebelik risk sınıflandırmasına göre yüksek riskli grupta idi. Gebeliklerin %74.1'i (n=163) doğumla, %17.3'ü (n=38) isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahliyesi ile sonuçlandı. FDA Risk Sınıflandırmasına göre yüksek riskli ilaç kullanan gebelerde isteğe bağlı ya da tıbbi gebelik tahliyesi, düşük riskli ilaç kullananlara göre anlamlı düzeyde daha fazlaydı (OR:2.32, GA:1.13-4.77, p=0.032). En sık maruz kalınan ilaçlar, infeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ve merkezi sinir sistemi (MSS) ilaçlarıydı (sırasıyla % 24.6 ve % 24.1). FDA-ADEC, TERIS- ADEC ve TERIS-FDA gebelik risk sınıflandırmalarının birbirleriyle tutarlılıklarıæ sırasıyla 0.379, 0.454 ve 0.221 idi. Sonuç İlaç ve radyasyona maruz kalan gebelerde FDA gebelik risk sınıflandırmasına göre riskli grupta olmak, gebeliğin tıbbi ya da isteğe bağlı olarak sonlandırılma oranını artırmaktadır. Gebelik risk kategorilerinin birbirleriyle tutarlılıklarının düşük olması nedeniyle gebelik tahliyesi kararını verirken ilgili ilacın gebelikte kullanımı ile ilgili bilimsel araştırma sonuçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler Teratojenite, Teratojenite Bilgi Servisi (TBS), gebelik, ilaç, radyasyon, FDA, TERIS, ADEC Objective The aim of the study was to evaluate the pregnancy outcomes of the women who applied for teratogenity risk assessment related to exposed medication and radiation to Dokuz Eylul University (DEU) Teratogenity Information Service (TIS). Consistencies among FDA (Food and Drug Administration), TERIS (Teratogen Information System) and ADEC (Australian Drug Evaluation Committee's) pregnancy risk categories were compared by each other. Methods The pregnant women who exposed a medication and radiation between 01.01.2005 and 30.06.2007 were enrolled to this cross-sectional study. All of the detailed information about demographics of the pregnant women, exposed medication and radiation were recorded on a standardized form. Age, pregnancy number, presence of dead delivery, miscarriage, smoking habbit, occupation, education level of the woman and her husband were the independent variablesæ miscarriage, dead delivery or curettage were dependent variables. All of the data transferred into Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows Release 11.0.1., were analyzed by Student's t test, chi-square and logistic regression. The consistencies of drugs according to pregnancy risk categories were calculated by kappa consistency test. Results Of the 220 pregnants, 67.4 % of them were between 20 and 34 years old. Mean age was 29.1±5.5 (15-43 age) and mean pregnancy week was 8.2±4.4 (3-28 week). High risk teratogenic medication use according to FDA classification was 29.1 % (n=64). Most of the pregnancies (74.1 %, n=163) completed with delivery. Only 17.3 % (n=38) of the pregnancies completed with voluntary or medical curettage. The voluntary or medical curettage ratio were higher in pregnant with high risk medication use than that of low risk medication use according to FDA (OR:2.32, CI:1.13-4.77, p=0.032). Antiinfective and central nervous system medications were the most common exposed medications (24.6%, 24.1% respectively). Consistency of the pregnancy risk categories of the medications were 0.379, 0.454 and 0.221æ between FDA and ADEC, TERIS and ADEC, TERIS and FDA, respectively. Conclusion In our cross-sectional study, the higher teratogenic risk medication use according to the FDA risk categories caused the higher voluntary or medical curettage. Because of the low consistency of pregnancy risk categories, in the curettage decision, literature about the used medication must be taken into consideration. Key words Teratogenity, Teratogen Information Service (TIS), pregnancy, drug, radiation, FDA, TERIS, ADEC en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Dokuz Eylül Üniversitesi Teratojenite Bilgi Servisi'ne başvuran gebelerde ilaç ve radyasyon ile karşılaşmanın gebelik sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative Evaluation of pregnancy outcomes of drug and radiation exposed pregnant women applied to Dokuz Eylul University Teratogen Information Service en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account