DSpace Repository

Ventrikülomegali saptanan ve fetal beyin MRG ile incelenen fetuslarda normal serebral sulkal gelişimin ventrikülomegali olmayan olgularla karşılaştırılması ve ventrikülomegalinin sebep olabileceği sulkus gelişim geriliğinin fetal beyin MRG ile saptanması

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Sümeyra
dc.date.accessioned 2015-11-27T16:31:29Z NULL
dc.date.available 2015-11-27T16:31:29Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/13093 NULL
dc.description.abstract Giriş ve Amaç: Fetal beyin gelişimi hücre proliferasyonu, nöronal migrasyon ve kortikal organizasyondan oluşan üç aşamada gerçekleşir. Sulkasyon kortikal gelişim ve olgunlaşmanın önemli bir göstergesidir. Fetal korteksteki gelişim bozuklukları, mental retardasyon, epilepsi, hipotoni ve spastisite gibi ciddi postnatal anormalliklere neden olabilir. Bu nedenle kortikal malformasyonlarda altta yatan sebebin araştırılması, varsa genetik ve kromozomal bozukluklukların saptanması, aileye verilecek danışmanlık yönünden de önem taşımaktadır. Amacımız ventrikülomegalisi olan fetuslarda ve SSS anormalliği bulunmayan fetuslarda sulkal gelişimin MRG ile değerlendirilmesi ve varsa kortikal gelişim geriliğinin saptanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma Haziran 2004 ve Nisan 2010 tarihleri arasında prenatal USG tetkikinde fetal anomali saptanan veya şüphesi nedeniyle DEÜTF Radyoloji Ana Bilim Dalına refere edilen ve fetal MRG tetkiki yapılan olgularla gerçekleştirilmiştir. 103 MR incelemesi biri deneyimli pediatrik radyolog olmak üzere 2 radyolog tarafından birlikte değerlendirilmiştir. Sulkal gelişim değerlendirilirken Garel ve arkadaşlarının normal fetuslarda, fissür ve sulkusların MRG'de ortalama görülme zamanını bildiren çalışması referans alınmıştır. Bulgular: 103 olgudan 67 tanesinde ventrikülomegali saptanmış olup, 37 olguda eşlik eden SSS anomalisi saptanmıştır. Ventrikülomegali saptanan 26 olguda, ventrikülomegalisi olmayan grupta 1 olguda serebral sulkal gelişim gerliği izlenmiştir. Ventrikülomegalisi olan olgulardan 17 tanesinde eşlik eden SSS anomalisi saptanmıştır.Ventrikülomegali ile serebral sulkal gerilik arasında istatistiksel anlamlılık saptanmışken (p=0.000), ventrikülomegaliye eşlik eden SSS anomalisi ile serebral sulkal gerilik arasında anlamlı istatistiksel ilişki saptanmamıştır (p=0.082) Tartışma ve Sonuç: İzole ventrikülomegalili olgularda serebral matürasyonun ayrıntılı değerlendirilmesi aileye verilecek danışmanlık ve ileride karşılaşılacak problemler açısından prognozun belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle izole ventrikülomegalili olgularda MR tetkikinin duyarlılığının ve prognostik değerinin belirlenebilmesi için, postnatal izlemlerin dahil edileceği geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Introduction and Aim: Fetal brain development takes place in three phases consisting of cell proliferation, neuronal migration and cortical organization. Sulcation is an important indicator of cortical development and maturation. Growth disorders of the fetal cortex may cause severe postnatal abnormalities such as mental retardation, epilepsy, hypotonia and spasticity. Therefore, for the cortical malformations; it is also important in terms of family counseling to investigate the underlying cause and detection of genetic and chromosomal disorders if exist. Our aim is to evaluate sulcal development and detection of the retardation of cortical development in fetuses with ventriculomegaly and in fetuses without central nervous system anomaly by MRI. Material and Method: The study has been carried out between June 2004 and April 2010 on cases detected or suspected fetal anomaly on prenatal ultrasound examination or referred to Department of Radiology of DEUM F for the fetal M RI . 103 M RI were evaluated together by two radiologists including one experienced pediatric radiologist. Evaluation of sulcal development is done according to the study of Garel at al. which reports average time of fissure and sulcus on M RI . Results: Ventriculomegaly found in 67 of 103 cases and there was central nervous system anomaly on 37 cases. Cerebral sulcal developmental retardation seen on 26 cases with ventriculomegaly and 1 case without ventriculomegaly. CNS (Central Nervous System) anomaly found in 17 cases of patient with ventriculomegaly. There is a valuable relationship between ventriculomegaly and cerebral sulcal retardation. (p=0.000) On the other hand, there is no statistically valuable relationship between CNS anomaly accompanying ventriculomegaly and cerebral sulcal retardation. (p=0.082) Discussion and Conclusion: In cases with isolated ventriculomegaly, it is very important to evaluate cerebral maturation for the family counseling, prognosis and morbidity. That?s why, wide studies consist postnatal follow up are needed especially in cases with isolated ventriculomegaly to determine the sensitivity and prognostic value of the M RI . en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title Ventrikülomegali saptanan ve fetal beyin MRG ile incelenen fetuslarda normal serebral sulkal gelişimin ventrikülomegali olmayan olgularla karşılaştırılması ve ventrikülomegalinin sebep olabileceği sulkus gelişim geriliğinin fetal beyin MRG ile saptanması en_US
dc.title.alternative Comparison of normal cerebral sulcal development between ventriculomegaly detected(Studied with MRI) fetuses and the normal subjects and detection by MRI of the possible retardation of fetal brain development caused by ventriculomegaly en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account