DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C16/S2 (2001)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C16/S2 (2001)

 

Recent Submissions

 • YARALIOĞLU, KAAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Bu çalışmada birebir mücadeleler için geliştirilen Lanchester' in Doğrusallık Kanunu incelenmiştir. Öncelikle formülasyon ve kullanılabilirlik koşulları tanımlanmış ve bir pazarlama uygulaması gerçekleştirilmiştir.
 • ÇELİKOĞLU, CAN CENGİZ; YÜKSEL, HİLMİ (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Yapılan bu çalışma ile Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sisteminin hastanelerde uygulanabilirliği araştırılmış ve hastanelerde üretim planlama ve envanter kontrolü faaliyetlerinde MRP sisteminden yararlanılabilmesi için ...
 • ÜÇDOĞRUK, ŞENAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Konut homojen niteliklere sahip değildir. Ancak niteliksel ve niceliksel özelliklerden oluşmaktadır. Konut özelliklerinin vektöründe regresyon değeri veya hedonik fiyatlara sahip analizler parametre tahminini verir. ...
 • YANIKKAYA, Halit (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  This paper investigates the growth effects of the restrictions on capital account payments as a measure of financial openness. Estimation results show that restrictions on capital flows are weakly and negatively correlated ...
 • UTKULU, UTKU (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Bu çalışmanın temel amacı uzun-dönemde Türkiye'nin dış açıklarını belirleyen faktörleri ampirik olarak araştırmaktır. Bu açıdan makale özellikle Türkiye'de maliye, para ve döviz kuru araçlarının dış açıklar üzerindeki ...
 • AKAN, Yusuf; ÖZER, Hüseyin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Bu çalışmanın amacı, sık sık yapısal kırılmaların söz konusu olduğu Türkiye'de iktisadi sürecin öngörüsüne ilişkin ampirik sonuçları ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle Analizler Türkiye için büyük bir önem arzeden ...
 • KARPAT, Gaye (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından olan gelir dağılımı önemli bir konudur. Çünkü bir ülkenin gelişmişlik düzeyini o ülkede oluşturulan gelirin kişiler, hanehalkları veya kurumlar arasında eşit dağılımı ...
 • EMEÇ, Hamdi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Sosyal bilimciler sansürlenmiş (censored), kesilmiş (truncated) veya sınırlı bağımlı değişkenlerle sıklıkla karşılaşırlar. Sansürlenmiş veya kesilmiş regresyon modelleri Tobit model olarak bilinir. Tobit modeller, ...
 • Baktır, Selma (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Son dönemlerde, özellikle ticaret hukuku alanında uluslarüstü kurallar kavramı giderek artan bir şekilde önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm uluslar için geçerli olan genel (örf ve adet veya ahlak) kuralları oluşturulmaya ...
 • DEMİR, Osman (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Türkiye'de kamu açıkları, 1980-2000 döneminde, büyük ölçüde konsolide bütçe ve KİT açıklarından oluşmuş ve dalgalı bir şekilde artmıştır. Transfer harcamaları artışı, popülist politikalar, savurganlık ve yolsuzluklar, ...
 • ÜSTE, RABİA BAHAR (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Demokrasi, dünyada ve Türkiye'de çok tartışılan konulardan birisidir. Yapılan çalışmalar bu konunun uzun süre daha tartışılacağını ortaya koymaktadır. Demokratikleşme kavramı temel alınarak gençlerin özellikle de üniversiteli ...
 • NAKTİYOK, Atılhan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Bu çalışmanın amacı, ekonomik, teknolojik ve sosyolojik değişimlerin bir sonucu olan, yer ve zaman kavramından bağımsız çalışmanın etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için çalışma zamanın önemli bir kısmını, bir ...