DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

||| (75)
360 derece performans değerleme sistemi = 360 degree performance appraisal system ; Denetçiler = Inspectors ; Değerlendirme = Evaluation ; Eğitim denetimi = Supervision of education ; Eğitim kurumları = Education institutions ; Eğitim yönetimi = Educational administration ; Liseler = High schools ; Okullar = Schools ; Program değerlendirme = Program evaluation ; Yöneticiler = Managers ; Öğretmen görüşleri = Teachers opinions ; Öğretmenler = Teachers (1)
Akademik başarı = Academic success ; Başarı = Success ; Coğrafya = Geography ; Coğrafya dersi = Geography lesson ; Hatırda tutma = Retention ; Hatırlama = Remembering ; Materyal kullanımı = Material usage ; Öğrenme = Learning ; Öğretim = Teaching ; Öğretim yöntemleri = Instsruction methods ; Öğretmen tutumu = Teacher behavior ; Öğretmenler = Teachers ; İzmir = İzmir (1)
Akademik başarı, Academic Achievement, Hatırda tutma, Science education, Tutum, Attitude, Bilimsel süreç becerileri, Scientific Process Skills, Bilimsel yaratıcılık, Scientific Creativity, Fen eğitimi, Retention (1)
Akademik Başarı, Fen ve Teknoloji Eğitimi, Öz Kavramı, Yaratıcı Düşünme Becerisi. Academic Achievement, Science and Technology Education, Sef-concept, Creative Thinking Skills. (1)
Akran ilişkileri = Peer relationships ; Arabuluculuk = Mediation ; Arabuluculuk eğitimi = Mediation training ; Empatik eğilim = Empathic inclination ; Saldırganlık = Aggression ; Çatışma çözme = Conflict resolution (1)
Akran zorbalığı = Peer victimization ; Disiplin = Discipline ; Liseler = High schools ; İstismar = Abuse ; Şiddet = Violence (1)
Aktif öğrenme = Active learning ; Kavram yanılgısı = Misconception ; Kimya dersi = Chemistry cource ; Kimya öğretimi = Chemistry learning ; Lise öğrencileri = Highschools students ; Liseler = High schools ; Mol kavramı = Mol concept ; Ortaöğretim okulları = Secondary education schools ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods (1)
Aktif öğrenme=Active learning Başarı=Achievement Tutum=Attitude Özyeterlilik=Self efficacy Müzik tarihi=Music history (1)
Aktif öğrenme=Active learning Sınıf içi etkileşim=In-class interaction (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account