DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

Results Per Page:

Composite Leading Indicators, Stock Market Index, Panel DataAnalysis, Panel Cointegration Jel Classification: C23, E44, G10 Bileşik Öncü Göstergeler, Menkul Kıymet Borsa Endeksi,Panel Veri Analizi, Panel Eşbütünleşme Jel Sınıflandırma Kodları: C23, E44, G10 (1)
Financing Strategy, Banking, Profitability ratios Jel Codes: G32, G21, G30 Finanslama Stratejisi, Bankacılık, Karlılık oranları Jel Sınıflandırma Kodları: G32 , G21, G30 (1)
Fuzzy time series, artificial neural networks, forecasting. Jel Codes: C53, C81, C63 Bulanık zaman serileri, yapay sinir ağları, öngörü. Jel Sınıflandırma Kodları: C53, C81, C63 (1)
Gordon'un üçlü Modeli, NAIRU. Jel Sınıflandırma Kodları: E32, E52, E60 Gordon's Triangle Model, NAIRU JEL Classification: E32, E52, E60. (1)
Mali Kar,TFRS, Vergi Muhasebesi, Vergi Jel Sınıflandırma Kodları: M41, M48 Taxable Income, TFRS, Tax Accouting, Tax JEL Classification: M41, M48. (1)
otomobil talebi; toplulaştırılmamış veriler; modelleme;ekonometrik tahmin; ülke menşei etkileri. Jel Sınıflandırma Kodları: M21; C30 automobile demand; disaggregation; modeling; econometricestimation; country of origin effects. JEL Classification : M21; C30 (1)
Social Media, Tourist Product, Ethic, Tourism JEL Classification Codes: M31 Sosyal Medya, Turistik Ürün, Etik JEL Sınıflandırma Kodları: M31 (1)
TCDD, Efficiency Measurement, DEA, Super Efficiency Jel Codes: D24, L32 Etkinlik Ölçümü, VZA, Süper Etkinlik, TCDD Jel Sınıflandırma Kodları: D24, L32 (1)
Time scale, Forward jump, Backward jump, Box-Cox regressionmethod. JEL Classification Codes: C01, C02 Zaman skalası, İleri sıçrama, Geri sıçrama, Box-CoxRegresyon Yöntemi. JEL Sınıflandırma Kodları: C01, C02 (1)
Örgütsel vatandaşlık davranışı, demografik özellikler JEL Sınıflandırma Kodları: M00, M12 Organizational citizenship behavior, demographic characteristics Jel Classification: M00, M12 (1)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account