DSpace Repository

Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Kapar Kuvanç, Elif Burcu
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:08:52Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:08:52Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7327 NULL
dc.description.abstract Bu araştırma, Yaratıcı Yazma Tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutum ve akademik başarıları üzerindeki etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, deneme modellerinden kontrollü ön test- son test modele göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2007-2008 öğretim yılı 2. döneminde İzmir Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlköğretim Okulu'na devam eden öğrenciler katılmış, deney grubunda 34, kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 68 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen Türkçe Dersi Başarı Testi (TDBT) Türkçe Dersi Tutum Ölçeği (TDTÖ) ve yaratıcı yazma etkinlik yaprakları kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilerin Türkçe ders başarılarını ve Türkçe dersine yönelik tutumlarını geliştirmek amacıyla haftada 2 ders saati olmak üzere 12 hafta boyunca yaratıcı yazma uygulamaları yapılmıştır. Kontrol grubunda ise geleneksel yazma çalışmaları yapılmıştır. Araştırma verileri, Türkçe Dersi Başarı Testi (TDBT) ve Türkçe Dersi Tutum Ölçeği (TDTÖ)'nin ön test ve son test olarak uygulanması ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS 12.0 for Windows paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Yaratıcı yazma tekniklerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin Türkçe Dersi Tutum Ölçeği (TDTÖ)'den aldıkları son test puanları ile geleneksel yazma öğretiminin yapıldığı kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarının ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır. Deney grubunun son tutum ortalaması 94,05 olup, kontrol grubunun son tutum ortalaması olan 85,67'den büyüktür. İstatistiksel analiz sonucunda, deney grubunun Türkçe dersine yönelik son tutum ortalamasının anlamlı düzeyde (p= 0,08; p 2. Deney grubunun Türkçe Dersi Başarı Testi (TDBT)'nden aldıkları son test başarı puanları ortalaması 16,79 olup, kontrol grubunun Türkçe Dersi Başarı Testi (TDBT)'nden aldıkları son test başarı puanları ortalaması olan 9,55'ten daha büyüktür. Ancak istatistiksel analiz sonucunda, kontrol ve deney grubunun Türkçe dersi son test başarı puanı ortalamasının anlamlı düzeyde (p= 0,753; p>0,05) farklılaşmadığı saptanmıştır. Bu durum, deney grubunda uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin başarılarını kabul edilebilir düzeyde etkilemediğini, başarılarını kabul edilebilir düzeyde artırmada etkili olmadığını göstermektedir. 3. Deney grubunun son uygulamadaki sözvarlığı aritmetik ortalaması 295 kelime olup, kontrol grubunun son uygulamadaki sözvarlığı aritmetik ortalaması olan 265 kelimeden fazladır. Kontrol ve deney gruplarındaki öğrencilerin söz varlığı aritmetik ortalamalarının son uygulamada farklılaştığı; kontrol grubunda söz varlığı aritmetik ortalaması fazla değişmezken, deney grubunda söz varlığı aritmetik ortalamasında 30 kelimelik bir artış olduğu görülmektedir. Buna göre yaratıcı yazma çalışması uygulamasının yapıldığı deney grubunun sözvarlığı artmış; geleneksel yazma çalışmasının yapıldığı kontrol grubunun sözvarlığında fazla bir artış kaydedilmemiştir. Yaratıcı yazma çalışmaları öğrencilerin söz varlığını geliştirmelerinde önemli bir etki yapmaktadır. Anahtar Sözcükler: Türkçe Eğitimi, Yaratıcı Yazma Teknikleri, Tutum, Akademik Başarı, Sözvarlığı This Research has been done to show the effectiveness of creative writing techniques on the students' attitudes and academic sucesses in Turkish Course. The research has been done according to controlled pre-test last-test which are testing models.The students who are attending the second term of 2007-2008 tezching year of Hüseyin Avni Ateşoğlu Elementary School have participated in the research and it has been performed in experiment group of 34 students and in control group of 34 students, totally 68 students. In Research Turkish course sucess test,Turkish Course attitude scale and creative writing technique handouts which have been developed as data gathering tool have been used. In order to develop the students successes in Turkish courses and their attitudes creative writing practices have been done two hours a week through twelve weeks. In control group traditional writing studies have been done. Research data have been gathered by the application of Turkısh Course Success Test and Turkish Course Attitude Scale as pre-test and last-test. . The following results have been reached according to the findings held as a result of the statistical analysis of data gathered in research: 1. The meaningfull difference in the average has been seen between the last-test points the experiment group students got in Turkish Course Attitude Scale on which creative writing techniques practiced and the control group students' last-test points on which traditional writing teaching done. The experiment group's last-attitude average is 94,05 and this is bigger than the control group's last attitude average which is 85,67.As the result of the statistical analysis it has been seen that experimen group's last attitude average to Turkish course has differed meaningfully (p= 0,08; p 2. The experiment group's last-test success point average of Turkish Course Success Test is 16,79 and this is bigger than the control group's last-test success point average of Turkish Course Success Test which is 9,55. But as a result of statistical analysis it has been seen that the last-test success point average of control and experiment group has not differed meaningfully (p= 0,753; p>0,05). This situation shows that the creative writing techniques applied in experiment group did not effect the students' successes in Turkish course and increase their successes in an acceptable level. 3. The experiment group's aritmetic average of words in last practice is 295 words and this is more than the control group's aritmatic average of words in last practice which is 265. It has been seen that the control and experiment group students' aritmetic average of words has changed in the last practice, while the control group's aritmetic average has not changed much, the aritmetic average of control group has increased 30 words. According to this the experimet group's words in which traditional writing technique study has been done have increased and there has been recorded less increase in control group words. Creative writing studies do an important effect in developing the students' words. Key words: Turkish Education, Creative Writing Techniques, Attitude, Academic Success, Word. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Türkçe dersi=Turkish lesson Türkçe öğretimi=Turkish teaching Yaratıcılık=Creativitiy Akademik başarı=Academic success Tutum=Attitude Tutum ölçeği=Attitude scale Yazma dersi=Writing classes Yazma öğretimi=Writing training Başarı=Success Kelime dağarcığı=Vocabulary en_US
dc.title Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of creative writing techniques to students' attitudes to Turkish course and their sucesses in Turkish courses en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account