DSpace Repository

Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Ak, Ege
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:01:38Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:01:38Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7197 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi incelenerek, yazılı anlatıma yönelik tutumlar belirlenmiştir. Araştırma 2010-2011 öğretim yılının I. döneminde İzmir ili, Bornova ilçesi Özel Ege İlköğretim Okulu 5-B ve 5-D sınıflarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda 23,kontrol grubunda 23 olmak üzere toplam 46 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen "Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği" , yaratıcı yazma etkinlikleri, yazılı anlatımları değerlendirmek için Kırmızı(2008) tarafından geliştirilen "Yaratıcı Yazma İçin Değerlendirme Ölçütleri Formu (YİDÖF)" veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarına serbest yazma öntesti ile yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği araştırma sürecinde evreni oluşturan 55 kişilik bir öğrenci grubuna da uygulanarak ön çalışma yapılmıştır. Ölçekte bulunan 30 maddenin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa .9536 çıkmıştır. Ölçeğin içerik, uygulama ve yapı geçerliliği çalışmaları yapılmıştır. Serbest yazma konusu olarak, öğrenciler kendilerinin belirlediği "hayvanlar ve teknolojik gelişmeler" konuları üzerinde yazılı anlatım ürünleri oluşturmuşlardır. Verilerin sağlıklı elde edilmesi açısından, öntestte hangi konuda yazılı anlatım oluşturulduysa, sontestte de aynı konuda yazılması sağlanmıştır. Uygulama süresince, deney grubunda yazma çalışmaları mevcut Türkçe programındaki yazma çalışmaları ve yaratıcı yazma etkinlikleriyle yürütülürken, kontrol grubunda mevcut Türkçe programına dayalı yazma çalışmaları devam etmiştir. Uygulama sonunda deney ve kontrol gruplarına serbest yazma ve yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği sontesti tekrar uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, yaratıcı yazma becerisi ve yazılı anlatıma yönelik tutumlarının öntestlere göre anlamlı bir farklılık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için SPSS 16.0 paket programında "t" testi ile veri analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular özetle aşağıda sunulmaktadır: 1. Yaratıcı yazma etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin serbest yazma öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 2. Mevcut Türkçe programındaki yazma çalışmaları ile öğrenimine devam eden kontrol grubu öğrencilerinin serbest yazma öntest puan ortalaması ile sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 3. Yaratıcı yazma etkinlikleriyle yazma çalışmalarına devam eden deney grubu öğrencilerinin serbest yazma sontest puan ortalamaları ile mevcut Türkçe programındaki yazma çalışmaları ile öğrenimine devam eden kontrol grubunun serbest yazma sontest puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 4. Yaratıcı yazma etkinliklerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında sontest lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 5. Yaratıcı yazma etkinliklerinin uygulanmadığı kontrol grubu öğrencilerinin yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği öntesti puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 6. Yaratıcı yazma etkinlikleriyle yazma çalışmalarını yürüten deney grubu öğrencilerinin yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği son testiyle, mevcut Türkçe programındaki yazma çalışmaları ile öğrenimine devam eden kontrol grubunun yazılı anlatıma yönelik tutum ölçeği sontesti arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. In this study, The Effect of Creative Writing Techniques on the Written Expression Skills of 5th grade students in Turkish Lessons was analysed and attitudes towards written expression were determined. The research was implemented in classes 5-B and 5-D at Özel Ege Primary School which is located in Bornova, İzmir. In the research, experimental method including pretest-posttest control groups was used. There were 23 students in experimental group, 23 students in control group and 46 students in total. In the research, an "Attitude Scale For Written Expression" which was developed by the researcher and to evaluate creative writing activities and written expressions, "Criterion Form For Creative Writing" which was developed by Kırmızı (2008) were used as data collection tools. Before the implementation, free writing pretest and attitude scale for written expression were implemented to the control and experimental groups. A prestudy was made by the implementation of Attitude Scale For Written Expression, which was developed by the researcher, to 55 students composing the universe. Reliability co-efficient of 30 items from the scale was found as Cronbach Alfa .9536. Content, implementation and construct validity studies were made. As the free writing topic, the students decided on "animals and technological developments" and composed written expression products on these topics. For the data to be obtained healthily, in the posttest, the students were required to write on the same topic as the pretest. During the implementation, while the writing activities existing in the Turkish curriculum and creative writing activities were going on in the experimental group, only the writing activities existing in the Turkish curriculum were implemented in control group. After the implementation, attitude scale for free writing and written expression posttest was reimplemented to the experimental and control groups. To determine if there is a significant difference between experimental and control group students according to their attitudes for creative writing skill and written expression, data analysis using "t" test in SPSS 16.0 packaged software was done. The summary of the research findings is as follows: 1. A significant difference was found in favor of posttest between free writing pretest and posttest point averages of experimental group students to whom creative writing activities were implemented. 2. There was no significant difference between free writing pretest-posttest point averages of control group students going on their education with the writing activities existing in the Turkish curriculum. 3. There was a significant difference in favor of experimental group between free writing posttest point averages of the experimental group students who went on writing with creative writing activities and free writing posttest point averages of the control group who went on with writing activities existing in the Turkish curriculum. 4. There was a significant difference in favor of posttest between Attitude Scale For Written Expression pretest and posttest point averages of experimental group students to whom creative writing activities were implemented. 5. There was no significant difference between Attitude Scale For Written Expression pretest and posttest point averages of control group students to whom creative writing activities weren't implemented. 6. There was a significant difference in favor of experimental group between attitude scale for written expression posttest of experimental group students who went on writing with creative writing activities and attitude scale for written expression posttest of control group students who went on writing with activities existing in Turkish curriculum. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of creative writing techniques on the written expression skills of 5th grade students in turkish lessons en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account