DSpace Repository

Mersin'de Kadın Girişimcilerin İş Yaşamını Etkileyen Faktörler

Show simple item record

dc.contributor.author ÇAKICI, Aysehan
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:51:41Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:51:41Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5628 NULL
dc.description.abstract Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda etkili olabilmelerinin; onlarn ki$ilik özelliklerine, bilgi ve becerilerine, i$lerini yürütmede kar$la$tklar sorunlar ve bu sorunlar çözebilmelerine, e*itilmelerine ve desteklenmelerine ba*l oldu*u varsaylmaktadr. Ayrca, ba$arlarn artran ve snrlandran faktörlerin de i$ ya$amlarndaki etkiliklerini etkileyebilece*i dü$ünülmektedir. Kadnlarca kurulan ve/veya ortak olunan i$letmelerde, kadnlarn i$ ya$amlarn etkileyen sözü edilen faktörlerin bir de*erlendirmesini yapmak amacyla ke$ifsel nitelikte bir ara$trma yaplm$tr. Ara$trmada ayrca, kadn giri$imcilerin i$ ya$am d$nda neler yaptklarna, geli$ebilmeleri için kendi önerilerine ve i$ ya$amna atldktan sonra de*i$en konumuna da yer verilmi$tir. Ara$trma kapsamna Mersin'de faaliyet gösteren kadn giri$imciler alnm$tr. Veriler, geli$tirilen bir anket ile, kartopu örnekleme yöntemi kullanlarak toplanm$tr. Anket uygulamas, bizzat ara$trmac tarafndan Mersin $ehir merkezinde 600 dolaynda oldu*u tahmin edilen kadn giri$imcilerden 200 ki$iye gidilerek gerçekle$tirilmi$tir. Ara$trma bulgularna göre, i$ ya$amnda etkili olabilmede gerekli ki$ilik özelliklerinden özgüven, dürüstlük, risk üstlenme ve cesaret ön plana çkmaktadr. Olmas gereken bilgi ve becerilerden ise; i$ ya$amn, insan ili$kilerini, pazarlama ve sat$ bilme, etkili bir i$ ya$am için önemli faktörler olarak sralanmaktadr. Kadn giri$imciler, özellikle verimlilik ve kalite artrma, ileti$im, finansman ve satn alma konularnda e*itim gereksinimi duymaktadrlar. Kaliteli i$ yapma, disiplinli çal$ma ile yenilikleri ve geli$meleri izleme ba$ary artran unsurlar olarak görülürken; makro nedenler, finansal yetersizlikler ve haksz rekabet ba$ary snrlandran en önemli faktörler olarak ifade edilmektedir. Kadn giri$imcilerin bu sorunlarla ba$ edebilmeleri, i$ dünyas ve ticarette erkekler kadar deneyim sahibi olmamalar ve ev içi sorumluluklaryla i$ ya$amn dengeleme güçlü*ü nedeniyle kolay olmamaktadr. Sonuç olarak ara$trmada, i$ hayatnda kadnlarn etkili olabilmeleri ve toplumda edilgen, ba*ml ve ikincil konumdan çkabilmelerinin, kadnn kendisinin, ailesinin, toplumun ve devletin birlikte çabas ile olanakl olabilece*i belirtilmekte ve kadn giri$imcilerin geli$tirilmesi ve güçlendirilmesine ili$kin öneriler yaplmaktadr. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Kadn giri$imci, i$ ya$am, Mersin en_US
dc.title Mersin'de Kadın Girişimcilerin İş Yaşamını Etkileyen Faktörler en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account