DSpace Repository

Filter by: Subject

Filter by: Subject

 Bromopropylate, Trichoderma harzianum, ETS enzymes, TCA cycle, Glycolysis, LPO. Bromopropilat, Trichoderma harzianum, ETS enzimleri, TCA Çevrimi, Glikolizis, LPO. (1)
 Cloud computing, Testing in cloud, Windows Azure, Visual Studio Web Testing, Selenium Testing Framework,Bulut bilişim, Yazılım kalite kontrol yönetimi, Bulut uygulamalarının kalite kontrolü, Windows Azure, Visual Studio Web Tools,Selenium Test Suite (1)
 Gayrimenkul, Gayrimenkul Finansmanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,real estate, real estate finance, real estate investment corporation. (1)
 II. Abdülhamid, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, eğitim. Abdulhamid II, Turkish Novel of Republican Period, education (1)
 Laminated composites, embedded delamination, impact behavior,Tabakalı kompozitler, gömülü delaminasyon, darbe davranıÄ¢ı (1)
 Lateral epikondilit, terapotik ultrason, tanısal ultrasonografi,Lateral epicondylitis, therapeutic ultrasound, diagnostic ultrasound (1)
 pankreas adenokarsinomu, prognozu belirleyen faktörler,pancreatic carcinoma, prognostic factors (1)
 Prostat, nestin, Her-2, cerrahi sınır uzunluğu, ekstraprostatik yayılım, Gleason skoru,Prostate, nestin, Her-2, the length of surgical margins, extraprostatic,extension, Gleason score (1)
 Round pneumonia, child,Round pnömoni, çocuk (1)
 square root domain circuits, state-space synthesis method, companding circuits, analog circuit design,karekök domeni devreler, durum-uzay sentez metodu, sıkıştırma-genişletme devreleri, analog devre tasarımı (1)