DSpace Kurumsal Arşivi

SERVİKAL KANSERLERDE KATEPSİN D1, SİKLİN D1 VE NM23 EKSPRESYONUNUN İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.