DSpace Repository

ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ile NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author UĞULU, İlker
dc.date.accessioned 2015-01-15T14:16:32Z
dc.date.available 2015-01-15T14:16:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/12345/31
dc.description.abstract Diğer toplumsal alanlarda olduğu gibi çevre konusunda da üstün zekalı/yetenekli bireylerin eğitilmesi ve istihdamının ülkemizin kalkınması ve ilerlemesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada çevre eğitiminde önemli bir yere sahip tutumlar açısından üstün zekalı/yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 35 maddeden oluşan 4’lü likert tipindeki Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Manisa Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan üstün zekalı/yetenekli 122 öğrenci (61 kız, 61 erkek) ve Balıkesir iline bağlı çeşitli ilköğretim okullarında öğrenim gören 120 öğrenci (67 kız, 53 erkek) olmak üzere toplam 242 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının araştırmanın bağımsız değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amacıyla ilişkisiz örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları üstün zekalı/yetenekli öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının üstün zekalı/yetenekli olmayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğunu ve bu iki öğrenci grubu arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. In this study, it is aimed to evaluate environmental attitudes of gifted students and average students and to compare these attitudes in terms of some variables. As a means of data collection, Environmental Attitude Scale and the personal information form have been used. Environmental Attitude Scale which has 35 items is applied to 122 gifted students (61 female, 61 male) enrolling in Science and Art Center in Manisa Province and 120 average students (67 female, 53 male) enrolling in Balikesir Province of Turkey in 2012-2013 academic year. Independent Sample t-Test of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 17.00) program were utilized to analyze obtained data. According to the analysis results, the statistically significant difference between gifted students and average students. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Üstün zekalı öğrenciler, Üstün zekalı olmayan öğrenciler, Çevre, Tutum, Çevre Eğitimi en_US
dc.subject Gifted Students, Average Students, Environment, Attitude, Environmental Education en_US
dc.title ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER ile NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI en_US
dc.title.alternative A COMPARISON OF ENVIRONMENTAL ATTITUDES BETWEEN GIFTED and TALENTED STUDENTS AND NORMALY DEVOLEPMENT STUDENTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account